Wilt u langs een provinciale weg een standplaats innemen of een weggebonden voorziening oprichten zoals een tankstation of wegrestaurant? Dit mag alleen als u hiervoor een omgevingsvergunning van de provincie Fryslân heeft of als de provincie hier een advies met instemming voor heeft gegeven.

Omschrijving

Als u langs een weg een activiteit voor een standplaats of weggebonden voorziening wilt verrichten, controleer dan eerst wie de beheerder is van deze weg. Voor de openbare wegen in beheer bij provincie Fryslân, zijn in de Omgevingsverordening Fryslân beperkingengebieden aangewezen. Binnen het ‘beperkingengebied provinciale wegen’ heeft u voor diverse activiteiten een vergunning nodig. Op het standplaats innemen en voor weggebonden voorzieningen is artikel 7.12 van de Omgevingsverordening van toepassing.

Voor het bouwen van een tankstation, wegrestaurant en dergelijke, heeft u vergunning(en) nodig van de gemeente waarbinnen de activiteit plaats vindt.

Als voor een weggebonden voorziening uitsluitend de uitrit binnen het ‘beperkingengebied provinciale wegen’ valt, zie hiervoor het formulier ‘Uitrit provinciale weg, vergunning’. 

Gedeputeerde staten kunnen een omgevingsvergunning voor een standplaats weigeren als de activiteit overlast, hinder of onveiligheid voor het verkeer kan veroorzaken.

Misschien hebt u ook een andere toestemming nodig. Gaat u bijvoorbeeld een tankstation bouwen? Dan hebt u ook een omgevingsvergunning nodig voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit.

U heeft de mogelijkheid om voor alle activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, in één keer een aanvraag in te dienen. U heeft dan te maken met één procedure en u ontvangt dan één besluit op uw aanvraag.

Als u voor meer activiteiten in één keer een aanvraag indient, kan het voorkomen dat de gemeente het bevoegd gezag is om een besluit te nemen. De gemeente is dan verplicht om bij de provincie om advies en instemming te vragen voor de ‘activiteit in beperkingengebied provinciale wegen’. Stemt de provincie niet in met de aanvraag? Dan moet de gemeente de aanvraag (gedeeltelijk) afwijzen.

Voorwaarden

Er zijn verschillende voorwaarden van toepassing, waar onder:

  • de activiteit valt binnen het ‘beperkingengebied provinciale wegen’, als bedoeld in de Omgevingsverordening Fryslân;
  • er zijn geen nadelige gevolgen voor de staat, de verkeersveiligheid en de doelmatige werking van de weg;
  • standplaatsen worden alleen toegestaan langs wegen met een erftoegangsfunctie;
  • indien van toepassing, kunt u aantonen dat de gemeente vergunning zal verlenen voor het oprichten van een bouwwerk;
  • uw bouwwerk of activiteit heeft geen nadelige gevolgen voor de binnen het beperkingengebied gelegen landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten of aardkundige, archeologische en ecologische waarden;
  • aan een uitrit voor een weggebonden voorziening worden eisen gesteld, afhankelijk van het type weg.

Aanpak

Een tankstation of wegrestaurant trekt doorgaans veel verkeer aan. Dit is van invloed op het veilig gebruik van een weg, maar ook is dit ruimtelijk van invloed op de directe omgeving. Daarom is het van belang om bij deze initiatieven vroegtijdig te overleggen met gemeente, provincie en andere belanghebbenden.

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO) (externe link)of neem contact op met ons Klantencontactcentrum. Als een omgevingsvergunning nodig is, kunt u die na het doorlopen van de vergunningcheck direct aanvragen.

U kunt de aanvraag ook op een later moment indienen via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO). (externe link)U kiest dan voor ‘Aanvragen’. In stap 3 kiest u voor de activiteit: ‘Activiteit op of nabij een provinciale weg (beperkingengebiedactivteit) – Aanvraag vergunning (Provincie)’.

De aanvraag wordt door het DSO bij het juiste bevoegd gezag ingediend. Als u alleen een aanvraag indient voor een beperkingengebiedactiviteit, dan is de provincie bevoegd gezag. Vraag u voor meer activiteiten in één keer omgevingsvergunning aan? Dan kan de gemeente bevoegd gezag zijn. 

Voor de vergunningaanvraag is Digi-D of e-herkenning nodig. Lukt het u niet om de aanvraag online af te handelen? Neem dan contact op met 058 - 292 89 95. 

Termijn

De provincie Fryslân  beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag. De provincie kan de beslissingstermijn met 6 weken verlengen. Dit hoort u binnen 8 weken na de aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Tegelijk kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank(externe link) als het gaat om een spoedeisende zaak. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link). Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(externe link).

Contact opnemen

U vraagt de vergunning voor een standplaats of weggebonden voorziening in het ‘beperkingengebied provinciale wegen’, aan via de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet(externe link). Daarin staat genoemd welke informatie u dient aan te leveren. In het omgevingsloket(externe link) kunt u de vergunningcheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft.

Voor actuele informatie kunt u contact opnemen met ons klantencontactcentrum. Zij helpen u graag verder.

Contact opnemen met de provincie