Wilt u een uitrit aanleggen, maken of wijzigen vanaf een perceel naar een provinciale weg?  Dit mag alleen als u hiervoor een omgevingsvergunning van de provincie Fryslân heeft of als de provincie hier een advies met instemming voor heeft gegeven.

Omschrijving

Als u op, in of langs een weg een activiteit voor een uitrit wilt verrichten, controleer dan eerst wie de beheerder is van deze weg. Voor de openbare wegen in beheer bij provincie Fryslân, zijn in de Omgevingsverordening Fryslân beperkingengebieden aangewezen. Binnen het ‘beperkingengebied provinciale wegen’ heeft u voor diverse activiteiten een vergunning nodig. Op activiteiten voor het maken of wijzigen van een uitrit dan wel het anders gebruiken van een al aanwezige uitrit, is artikel 7.11 van de Omgevingsverordening Fryslân van toepassing.

Bij de toets van de aanvraag is verkeersveiligheid belangrijk. Een aanvraag wordt geweigerd als de weg is aangewezen als autoweg (bord G03) als bedoeld in het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of is aangeduid als een weg met een stroomfunctie.

Een uitzondering hierop geldt voor een uitrit ten behoeve van bijvoorbeeld een tankstation of wegrestaurant. Aan dergelijke uitritten worden voorwaarden gesteld voor een veilige verkeersafwikkeling, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van een uitvoegstrook. Een aanvraag kan worden geweigerd als de gevraagde locatie als verkeersonveilig wordt beoordeeld.

Misschien ben u ook een andere toestemming nodig. Voor graven is in het gemeentelijk omgevingsplan vaak een vergunningplicht opgenomen. In dat geval bent u ook een omgevingsvergunning nodig voor omgevingsplanactiviteit.

U heeft de mogelijkheid om voor alle activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, in één keer een aanvraag in te dienen. U heeft dan te maken met 1 procedure en u ontvangt dan 1 besluit op uw aanvraag.

Als u voor meer activiteiten in één keer een aanvraag indient, kan het voorkomen dat de gemeente het bevoegd gezag is om een besluit te nemen. De gemeente is dan verplicht om bij de provincie om advies en instemming te vragen voor de ‘beperkingengebiedactiviteit provinciale wegen’. Stemt de provincie niet in met de aanvraag? Dan moet de gemeente de aanvraag (gedeeltelijk) afwijzen.

Voorwaarden

 • De activiteit valt binnen het ‘beperkingengebied provinciale wegen’, als bedoeld in de Omgevingsverordening Fryslân;
 • De vormgeving van de uitrit zal voldoen aan de voorschriften die aan de vergunning worden verbonden;  
 • Per perceel is slechts één uitrit toegestaan. Gemotiveerd zijn hierop uitzonderingen mogelijk. Dit wordt getoetst aan de Beleidsregel provinciale wegen Fryslân 2023;
 • In verband met Arbo-wetgeving en de verkeersveiligheid, kan de provincie ervoor kiezen een deel van de werkzaamheden zelf uit te voeren. De kosten hiervan komen voor rekening van de aanvrager.

Aanpak

Check de kaart van het Regionaal Mobiliteitsprogramma Fryslân (pagina 75) (RMP) voor de functie van de weg.  

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO)(externe link) of neem contact op met ons Klantcontactcentrum. Als een omgevingsvergunning nodig is, kunt u die na het doorlopen van de vergunningcheck direct aanvragen.

U kunt de aanvraag ook op een later moment indienen via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO).(externe link) U kiest dan voor ‘Aanvragen’. In stap 3 kiest u voor de activiteit: ‘Activiteit op of nabij een provinciale weg (activiteit in beperkingengebied) – Aanvraag vergunning (Provincie)’.

Het DSO dient uw aanvraag in bij het juiste bevoegd gezag. Voor een aanvraag activiteit in beperkingengebied is dat de provincie. Vraag u voor meer activiteiten in één keer een omgevingsvergunning aan? Dan kan de gemeente bevoegd gezag zijn. 

Voor de vergunningaanvraag is Digi-D of e-herkenning nodig. Lukt het u niet om de aanvraag online af te handelen? Neem dan contact op met 058 - 292 89 95. 

Termijn

De provincie Fryslân  beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag. De provincie kan de beslissingstermijn met 6 weken verlengen. Dit hoort u binnen 8 weken na de aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Tegelijk kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank(externe link) als het gaat om een spoedeisende zaak. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link). Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(externe link).

Contact opnemen

U vraagt de vergunning voor de aanleg of het wijzigen van een uitrit in het ‘beperkingengebied provinciale wegen’ aan via de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet(externe link). Daarin staat genoemd welke informatie u moet aanleveren. In het loket kunt u de vergunningcheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft.    

Voor actuele informatie kunt u contact opnemen met ons klantencontactcentrum. Zij helpen u graag verder.

Contact opnemen met de provincie

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de provincie uw persoonsgegevens nodig. De provincie behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De provincie vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De provincie vraagt niet om andere gegevens.
 • De provincie gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De provincie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De provincie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de provincie u:
  • welke gegevens de provincie over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de provincie vragen om ze te corrigeren.

Lees ook de privacyverklaring van het Omgevingsloket.