Let op

Vanaf 1 januari 2021 gelden er nieuwe regels voor het vliegen met een drone. Voor een drone zwaarder dan 250 gram heeft u een vliegbewijs nodig. De eigenaar van de drone (de exploitant) heeft een exploitantnummer nodig. U vindt meer informatie op RDW.nl.

Opstijgen of landen met een luchtvaartuig buiten een luchthaven

Het is verboden om buiten een vliegveld op te stijgen of te landen met een luchtvaartuig. Luchtvaartuigen zijn bijvoorbeeld helikopters en zweefvliegtuigen. U heeft meestal een 'tijdelijk en uitzonderlijk gebruik' (TUG) ontheffing nodig als u ontheffing van dit verbod wilt.

Voorwaarden

De luchtvaartuigen waarvoor u ontheffing kunt aanvragen zijn:

 • helikopters;
 • gemotoriseerde schermvliegtuigen;
 • zweeftoestellen;
 • micro light aeroplanes (mla);
 • onbemande luchtvaartuigen (drones) van 25 tot 150 kg;
 • watervliegtuigen;
 • landbouwluchtvaartuigen;
 • luchtschepen;
 • vliegtuigen voor een luchtshow.

Voor een modelvliegtuig en drones met een maximaal gewicht van 25 kg heeft u geen TUG-ontheffing nodig. Wel gelden er Rijksregels voor. Ook voor vrije ballonnen, schermzweeftoestellen en zeilvliegtuigen is geen ontheffing meer vereist.

Beleidsregel TUG-ontheffing

Ontheffingen voor deze luchtvaartuigen noemen we 'ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik Wet luchtvaart' (TUG-ontheffing). De regels die hiervoor gelden staan in de Beleidsregel voor het verlenen van ontheffingen voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik op grond van de Wet luchtvaart in de provincie Fryslân (PB 2012-44)(externe link).

Er zijn twee soorten ontheffingen:

 • de locatiegebonden ontheffing (alle bovengenoemde luchtvaartuigen);
 • de generieke ontheffing (alleen helikopters).

Een TUG-ontheffing wordt in beginsel niet verleend als de TUG-locatie in een ecologische hoofdstructuur (thans Natuurnetwerk Nederland (NNN)), Natura 2000-gebied en stiltegebied ligt. Hetzelfde geldt in bepaalde perioden van het jaar voor ganzenfoerageergebieden en vogelbroedgebieden. De gebieden waar deze beperkingen gelden, zijn weergegeven op de kaart

Locatiegebonden ontheffing

Een locatiegebonden ontheffing kunt u aanvragen voor evenementen, projecten of eenmalige vluchtdagen voor landingen of starts op één dag of meer dagen. In beginsel tot 12 dagen per jaar voor een bepaald terrein. Voordat Gedeputeerde Staten een besluit nemen moet het advies van de burgemeester van de betreffende gemeente worden ingewonnen.

Generieke ontheffing

Een generieke ontheffing voor de gehele provincie geldt voor maximaal 12 maanden. Deze kan uitsluitend worden aangevraagd voor vluchten die worden uitgevoerd met een helikopter. Hierbij geldt een maximaal gebruik van 12 dagen per jaar. Voor helikopters geldt daarbij een maximum van twee landingen en twee starts per dag per terrein. Voordat Gedeputeerde Staten een besluit nemen moet ook bij een generieke ontheffing het advies van de burgemeester van de betreffende gemeente worden ingewonnen.

Luchthavenregeling en Luchthavenbesluit

Wanneer een terrein vaker dan 12 vluchtdagen per jaar door een luchtvaarttuig zoals onder andere Micro Light Aircraft (MLA), of helikopter wordt gebruikt, is er sprake van structureel gebruik. Het terrein krijgt dan de status van luchthaven. U dient dan een Luchthavenregeling of Luchthavenbesluit aan te vragen. Een luchthavenbesluit is nodig als er milieueffecten (geluids- en/of externe veiligheidscontouren) buiten het luchthavengebied liggen. Als dit niet het geval is, is een luchthavenregeling nodig.

Is er sprake van incidenteel gebruik van een terrein (minder dan 12 vluchtdagen per jaar), dan kunt u een Ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG-ontheffing) aanvragen. 

Termijn

De Friese Omgevingsdienst FUMO  beslist binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Tegelijk kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank(externe link) als het gaat om een spoedeisende zaak. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link). Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(externe link).

Contact opnemen

Voor meer informatie en/of vragen kunt u terecht bij het klantencontactcentrum van de provincie Fryslân of bij de Friese Omgevingsdienst FUMO.(externe link)

Contact opnemen met de provincie

U kunt uw melding digitaal indienen bij de provincie Fryslân met onderstaande linken:

Fryslan - TUG-ontheffing aanvragen - Toelichting

Fryslan - 24-uursmelding Luchtvaart - Toelichting

Fryslan - Aanvraag luchthavenregeling - Toelichting

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de provincie uw persoonsgegevens nodig. De provincie behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De provincie vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De provincie vraagt niet om andere gegevens.
 • De provincie gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De provincie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De provincie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de provincie u:
  • welke gegevens de provincie over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de provincie vragen om ze te corrigeren.