Ontgrondingsvergunning

Bent u van plan in de bodem te graven? Dan hebt u in veel gevallen een omgevingsvergunning voor een ontgrondingsactiviteit nodig. U vraagt deze omgevingsvergunning aan bij de provincie Fryslân.

Omschrijving

Ontgronden betekent dat u in de bodem graaft. Dit geldt voor zowel de landbodem als de waterbodem.

Veel activiteiten waarbij in de bodem gegraven wordt, zijn een ontgronding. Voorbeelden zijn:

 • zandwinning;
 • waterberging;
 • aanleg van een haven;
 • bodemverlaging voor natuurontwikkeling;
 • het graven van een sloot of waterpartij;
 • het diepploegen van landbouwgronden.

Voor een ontgronding hebt u een omgevingsvergunning nodig, ook als u de bodem tijdelijk verlaagt.
Een omgevingsvergunning is nodig, omdat een ontgronding effecten kan hebben op de omgeving. Zo kan de grondwaterstand veranderen en kunnen er gevolgen zijn voor plant en dier. Ook moet gekeken worden naar de stabiliteit van oevers en kaden en moet onderzocht worden of geen archeologische bodemschatten worden vernield. Daarnaast kan de uitvoering van een ontgronding voor overlast en hinder zorgen. Denk maar aan geluid, stof en trillingen en het af en aan rijden van vrachtauto’s.
Alle belangen die een rol spelen bij een ontgronding, beoordelen wij bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een ontgrondingsactiviteit.

In een aantal gevallen is een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een ontgronding niet verplicht. Deze vrijstellingen staan in paragraaf 16.2.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)(externe link) in artikel 4.1 van de Omgevingsverordening Fryslân 2022.

Als u een omgevingsvergunning voor een ontgrondingsactiviteit aanvraagt, dan heeft deze misschien gevolgen voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Mogelijk moet u ook een aanvraag indienen voor een Natura 2000-activiteit en/of een flora- en fauna-activiteit. De provincie beoordeelt dan tegelijk de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding.

Voor uw project hebt u misschien ook andere toestemmingen nodig. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit.

U kunt voor al deze activiteiten in één keer een aanvraag in te dienen. U heeft dan te maken met één procedure en u ontvangt dan één besluit op uw aanvraag.

Als u voor meer activiteiten in één keer een aanvraag indient, kan het voorkomen dat de gemeente het bevoegd gezag is om een besluit te nemen. De gemeente is dan soms verplicht om bij de provincie om advies en instemming te vragen. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als een ontgrondingsactiviteit deel uitmaakt van de aanvraag en er niet meer dan 100.000 m3 wordt ontgraven. Stemt de provincie niet in met de aanvraag? Dan moet de gemeente de aanvraag (gedeeltelijk) afwijzen.

Gaat u graafwerkzaamheden uitvoeren? Neemt u dan contact op met omgevingsdienst FUMO(externe link).

Kosten

Op het moment dat u bij de provincie een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, bent u de provincie leges verschuldigd. Dit bedrag betaalt u aan de provincie voor het gebruik van onze diensten. De kosten (leges) zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd en van grootte van de ontgronding. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Legesverordening provincie Fryslân.

Voorwaarden

De voorwaarden om een ontgrondingvergunning te krijgen zijn onder andere:

 • de ontgronding past binnen het omgevingsplan, en
 • de eigenaar van de grond geeft toestemming voor de ontgronding.

Aanpak

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)(externe link). In sommige gevallen is een melding voldoende. Als een melding of een omgevingsvergunning nodig is, kunt u die na het doorlopen van de vergunningcheck direct aanvragen. U kunt de aanvraag ook op een later moment indienen via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).(externe link) U kiest dan voor ‘Aanvragen’.

In stap 3 zoekt u op ‘ontgronding’. Het juiste meldingsformulier en aanvraagformulier verschijnen dan in beeld:

 • Ontgrondingsactiviteit op land, in regionale wateren en in een winterbed van een rivier in beheer bij het Rijk – Aanvraag vergunning (Rijk)
 • Ontgrondingsactiviteit op land, in regionale wateren en in een winterbed van een rivier in beheer bij het Rijk – Melding (Rijk)

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet dient uw aanvraag in bij het juiste bevoegd gezag. In sommige gevallen is dat de provincie.

Termijn

Het besluit wordt in de meeste gevallen genomen binnen 8 weken na indiening van de aanvraag. Als er sprake is van een aanvraag voor een ontgrondingsactiviteit in combinatie met een andere activiteit dan kan de termijn in sommige gevallen 26 weken bedragen. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als in dezelfde aanvraag tevens een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een Natura 2000-activiteit. De provincie kan de termijn met 6 weken verlengen. Dit hoort u binnen 8 weken na de aanvraag.

Als de beslistermijn 26 weken is legt de provincie een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. In deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd. Ook deze worden 6 weken ter inzage gelegd.

Bezwaar en beroep

Als de korte procedure van 8 weken van toepassing is, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link). Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(externe link).

Gaat het om een project waarop de uitgebreide procedure van 26 weken van toepassing is? Dan kunnen belanghebbenden tegen de definitieve omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link). Daarna is er nog een mogelijkheid voor hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.(externe link)

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Contact opnemen

U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO).(externe link)  In het loket kunt u de vergunningcheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen van beide.
Voor meer informatie en/of vragen kunt u terecht bij het klantencontactcentrum van de provincie Fryslân of bij de Friese Omgevingsdienst FUMO.(externe link)

Contact opnemen met de provincie

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de provincie uw persoonsgegevens nodig. De provincie behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De provincie vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De provincie vraagt niet om andere gegevens.
 • De provincie gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De provincie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De provincie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de provincie u:
  • welke gegevens de provincie over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de provincie vragen om ze te corrigeren.

Lees ook de privacyverklaring van het Omgevingsloket.