Samenvatting

Bent u van plan in de bodem te graven? Dan hebt u in veel gevallen een ontgrondingsvergunning nodig. U vraagt deze vergunning aan bij de provincie Fryslân.

Omschrijving

Ontgronden betekent dat u in de bodem graaft. Dit geldt voor zowel de landbodem als de waterbodem.

Veel activiteiten waarbij in de bodem gegraven wordt, zijn een ontgronding. Voorbeelden zijn:

  • zandwinning;
  • waterberging;
  • aanleg van een haven;
  • bodemverlaging voor natuurontwikkeling;
  • het graven van een sloot of waterpartij;
  • het diepploegen van landbouwgronden.

Voor een ontgronding hebt u een vergunning nodig, ook als u de bodem tijdelijk verlaagt.
Een vergunning is nodig, omdat een ontgronding effecten kan hebben op de omgeving. Zo kan de grondwaterstand veranderen en kunnen er gevolgen zijn voor plant en dier. Ook moet gekeken worden naar de stabiliteit van oevers en kaden en moet onderzocht worden of geen archeologische bodemschatten worden vernield. Daarnaast kan de uitvoering van een ontgronding voor overlast en hinder zorgen. Denk maar aan geluid, stof en trillingen en het af en aan rijden van vrachtauto’s.
Alle belangen die een rol spelen bij een ontgronding, beoordelen wij bij de aanvraag om een ontgrondingsvergunning.

In een aantal gevallen is een vergunning voor het uitvoeren van een ontgronding niet verplicht. Deze vrijstellingen staan in de Ontgrondingenverordening Friesland(eksterne keppeling).

Gaat u graafwerkzaamheden uitvoeren? Neemt u dan contact op met FUMO.

Contact

Voor meer informatie en/of vragen kunt u terecht bij het klantencontactcentrum van de provincie Fryslân of bij de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO).(eksterne keppeling)

U kunt uw aanvraag digitaal indienen bij de provincie Fryslân met onderstaande link:

Aanvraag vergunning op grond van Ontgrondingenwet

Toelichting Aanvraagformulier

Termijn

Wanneer de standaardprocedure gevolgd wordt neemt de provincie binnen 6 maanden een besluit over uw aanvraag. Voor kleine ontgrondingen kan in sommige gevallen een verkorte procedure gevolgd worden. In dat geval neemt de provincie binnen 16 weken een besluit.

Kosten

Op het moment dat u bij de provincie een vergunningsaanvraag indient, bent u de provincie leges verschuldigd. Dit bedrag betaalt u aan de provincie voor het gebruik van onze diensten. De kosten (leges) zijn afhankelijk van de grootte van de ontgronding en publicatiekosten. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Legesverordening provincie Fryslân.

Wet- en regelgeving