Wilt u activiteiten verrichten in oppervlaktewater of met grondwater? Of wilt u activiteiten verrichten bij een waterstaatswerk zoals een brug? Dan kan het zijn dat u een watervergunning nodig heeft. Vraag deze vergunning aan bij de provincie Fryslân.

Omschrijving

Verricht u een activiteit in oppervlaktewater of met grondwater en heeft de activiteit weinig gevolgen voor de waterkwaliteit? Dan is een melding hiervan vaak voldoende. Zijn de gevolgen groter? Dan heeft u een watervergunning nodig. Het gaat dan om het onttrekken van grotere hoeveelheden water aan de grond of het lozen van grondwater, oppervlaktewater of regenwater (hemelwater). Voorbeelden van activiteiten waarvoor een watervergunning nodig is, zijn:

 • het lozen of storten van stoffen op het oppervlaktewater (bijvoorbeeld een sloot of rivier);
 • het onttrekken van grondwater of infiltreren van water, waarvoor de provincie Fryslân bevoegd is;
 • activiteiten bij een waterstaatswerk (bijvoorbeeld een snelweg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg, of dijk).

Soms is een ontheffing van de provincie Fryslân nodig. Deze vraagt u in bepaalde gevallen aan voor het dempen van een sloot langs een provinciale weg.

Als u grondwater wilt onttrekken of water wilt infiltreren, moet u een vergunning hebben. Infiltreren van water betekent dat u water in de bodem brengt om het grondwater weer aan te vullen na onttrekking. Meer informatie.

Voorwaarden

U wilt gebruik maken van grondwater, oppervlaktewater of regenwater. De watervergunning gaat niet over leidingwater.

Aanpak

Zo vraagt u een omgevingsvergunning water aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck. U ziet of u een omgevingsvergunning moet aanvragen, een melding moet doen of een ontheffing moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Termijn

Het besluit wordt binnen 8 weken na indiening van de aanvraag gepubliceerd. De provincie Fryslân kan deze termijn met 6 weken verlengen.

De beslistermijn is 6 maanden als u:

 • stoffen wilt lozen of storten;
 • grondwater wilt onttrekken;
 • water wilt infiltreren waarvoor de provincie Fryslân bevoegd is.

Ook dan kan de provincie Fryslân de termijn met 6 weken verlengen binnen de eerste 8 weken na de aanvraag.

Binnen de termijn van 6 maanden legt de provincie Fryslân een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. In deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren. Na deze 6 maanden worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en 6 weken ter inzage gelegd.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link). Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(externe link).

Wilt u stoffen lozen of storten? Of gaat het om het onttrekken van grondwater of infiltreren van water, waarvoor de provincie Fryslân bevoegd is? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link). Daarna is er nog een mogelijkheid voor hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(externe link).

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Contact opnemen

U vraagt de watervergunning aan via het Omgevingsloket online(externe link). Ook de watermelding doet u via het Omgevingsloket online(externe link).

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de provincie uw persoonsgegevens nodig. De provincie behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De provincie vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De provincie vraagt niet om andere gegevens.
 • De provincie gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De provincie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De provincie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de provincie u:
  • welke gegevens de provincie over u heeft;
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn;
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de provincie vragen om ze te corrigeren.

Lees ook de privacyverklaring van het Omgevingsloket.