Wilt u grondwater onttrekken of infiltreren? Dan moet u een omgevingsvergunning hebben.

Omschrijving

Als u grondwater wilt onttrekken of water wilt infiltreren, moet u een vergunning hebben. Infiltreren van water betekent dat u water in de bodem brengt om het grondwater weer aan te vullen na onttrekking.

De vergunning vraagt u aan bij de provincie in de volgende gevallen:

 • onttrekkingen voor industriële bedrijfsprocessen van meer dan 150.000 m³ per jaar
 • openbare drinkwatervoorziening
 • open bodemenergiesystemen (gebruik maken van bodemwarmte)

Voor andere onttrekkingen vraagt u de vergunning bij het waterschap aan.

Er is geen vergunning nodig bij onttrekkingen van minder dan 10 m³ per uur. U moet deze onttrekkingen wel aan de provincie melden of het aan waterschap.

U vraagt een omgevingsvergunning aan voor de activiteit 'wateronttrekkingsactiviteit voor industriële toepassingen of voor de openbare drinkwatervoorziening' of voor de activiteit 'open bodemenergiesysteem'.

Voorwaarden

Gaat u grondwater onttrekken of water infiltreren dan is onder andere het volgende verplicht:

 • Bij industriële onttrekking: u gebruikt het water in het bedrijfsproces.
 • U houdt bij hoeveel grondwater u onttrekt of infiltreert, als de provincie of het waterschap dit van u vraagt.
 • Bij infiltraties meet u de waterkwaliteit.
 • U meldt elk jaar voor eind januari hoeveel water u heeft onttrokken of geïnfiltreerd. U geeft dit aan per kwartaal. Als u de werkzaamheden stopt, meldt u de hoeveelheid binnen een maand na beëindiging van de werkzaamheden.

De provincie of het waterschap kijkt naar andere belangen die hier ook een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld: de natuur, archeologie, voorzieningen in de gebouwde omgeving en andere wateronttrekkingen in de buurt.

Aanpak

Zo vraagt u een vergunning aan:

U moet onder andere het volgende doorgeven bij de aanvraag voor de vergunning en bij de melding:

 • het doel waarvoor u het grondwater dat u wilt onttrekken, gebruikt
 • het aantal bestaande en nieuw in te richten putten
 • een nadere plaatsaanduiding van de putten
 • de diameter en de lengte van de filters in iedere put
 • de pompcapaciteit in m³ per uur
 • de maximaal te onttrekken hoeveelheden water per uur, per dag, per maand, per kwartaal en per jaar
 • een beschrijving van de effecten van de onttrekking op de ondergrond
 • een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die u treft om de negatieve gevolgen van de onttrekking te voorkomen of te beperken.

Termijn

Meer informatie over de termijn vindt u op de website van de provincie.

Bezwaar en beroep

Bij de reguliere procedure: U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Bij de uitgebreide procedure werkt het als volgt:

 • De provincie publiceert de aanvraag en de ontwerpvergunning.
 • Belanghebbenden hebben daarna 6 weken de tijd om deze te bekijken. In deze periode kunnen zij schriftelijk of mondeling reageren bij de provincie.
 • Daarna publiceert de provincie de aanvraag en de definitieve vergunning. Eventueel doet de provincie verder onderzoek naar de impact op de omgeving.
 • Belanghebbenden hebben dan nogmaals 6 weken de tijd om deze te bekijken.
 • Bent u het niet eens met de vergunning? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u heeft gereageerd op de aanvraag en de ontwerpvergunning.
 • Daarna kunt u nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(eksterne keppeling)
 • Heeft niemand gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Contact opnemen

U dient uw aanvraag voor een omgevingsvergunning en/of melding in via het Omgevingloket. De provincie en/of het waterschap en/of de uitvoeringsdienst behandelt de aanvraag en/of melding.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de provincie uw persoonsgegevens nodig. De provincie behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De provincie vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De provincie vraagt niet om andere gegevens.
 • De provincie gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De provincie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De provincie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de provincie u:
  • welke gegevens de provincie over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de provincie vragen om ze te corrigeren.

Lees ook de privacyverklaring van het Omgevingsloket(eksterne keppeling).