Samenvatting

Wilt u grondwater onttrekken of infiltreren? Dan moet u in het bezit zijn van een watervergunning. Soms hoeft u alleen een melding te doen.

Als u grondwater wilt onttrekken of water wilt infiltreren, moet u een vergunning hebben. Infiltreren van water betekent dat u water in de bodem brengt om het grondwater weer aan te vullen na onttrekking.

De vergunning vraagt u aan bij de provincie Fryslân in de volgende gevallen:

 • onttrekkingen voor industriële bedrijfsprocessen van meer dan 150.000 m³ per jaar;
 • openbare drinkwatervoorziening;
 • open bodemenergiesystemen (gebruik maken van bodemwarmte).

Voor andere onttrekkingen vraagt u de vergunning bij het waterschap(eksterne keppeling) aan.

Er is geen vergunning nodig bij onttrekkingen van minder dan 10 m³ per uur. U moet deze onttrekkingen wel melden aan de provincie Fryslân of het waterschap.

Wilt u activiteiten verrichten in oppervlaktewater of met grondwater? Of wilt u activiteiten verrichten bij een waterstaatswerk zoals een brug? Dan kan het zijn dat u een watervergunning nodig heeft. Elders op de website vindt u hier meer informatie over.

Voorwaarden

Gaat u grondwater onttrekken of water infiltreren dan is onder andere het volgende verplicht:

 • Bij industriële onttrekking: het water wordt gebruikt in het bedrijfsproces;
 • U houdt bij hoeveel grondwater u onttrekt of infiltreert, als de provincie of het waterschap dit van u vraagt;
 • Bij infiltraties meet u de waterkwaliteit;
 • U doet elk jaar voor eind januari opgave van de hoeveelheid water die u heeft onttrokken of geïnfiltreerd. U geeft dit aan per kwartaal. Als u de werkzaamheden stopt, doet u de aangifte binnen een maand na beëindiging van de werkzaamheden;
 • Er wordt gekeken naar andere belangen die hier ook een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld: de natuur, archeologie, voorzieningen in de gebouwde omgeving en andere wateronttrekkingen in de buurt.

Aanpak

U moet onder andere het volgende doorgeven bij de aanvraag voor de vergunning en bij de melding:

 • het doel waarvoor u het te onttrekken grondwater gebruikt;
 • het aantal bestaande en nieuw in te richten putten;
 • een nadere plaatsaanduiding van de putten;
 • de diameter en de lengte van de filters in iedere put;
 • de pompcapaciteit in m³ per uur;
 • de maximaal te onttrekken hoeveelheden water per uur, per dag, per maand, per kwartaal en per jaar;
 • een beschrijving van de effecten van de onttrekking op de ondergrond;
 • een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die u treft om de negatieve gevolgen van de onttrekking te voorkomen of te beperken.

Contact

Op dit moment werken wij aan de mogelijkheid om via DigiD of eHerkenning een aanvraag voor vergunning of melding te doen. Voor actuele informatie en het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding neemt u contact op met ons Klantcontactcentrum, zij helpen u graag.

U vraagt de vergunning aan bij het Omgevingsloket online(eksterne keppeling). Ook geeft u hier een wijziging door.

Termijn

De provincie Fryslân neemt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 6 maanden na ontvangst een besluit over uw aanvraag (uitgebreide procedure).

Bij een vergunning voor open bodemenergiesystemen (gebruik maken van bodemwarmte) en de melding van onttrekkingen van minder dan 10 m³ per uur geeft de provincie Fryslân toestemming binnen 8 weken (reguliere procedure).

Bezwaar en beroep

Bij de uitgebreide procedure geldt: Eerst wordt het ontwerpbesluit 6 weken ter inzage gelegd. Als belanghebbende kunt u commentaar daarop leveren (zienswijze indienen). Daarop volgt het definitieve besluit. Als u een zienswijze heeft ingediend, kunt u tegen het besluit in beroep gaan bij de rechtbank(eksterne keppeling).

Bij de reguliere procedure: U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(eksterne keppeling).

Wet- en regelgeving

Formulier

Omgevingsloket online (OLO)(eksterne keppeling)