Wurkplan 2023 en 2024 (saaklike eftergrûnynformaasje)

Yn de ROF Wurkplannen 2023 en 204 binne konkreet de ROF-aksjes beskreaun mei finansjele paragraaf oer de kostpriis, finansieringskategory (relevant foar útfierende organisaasjes en gemeenten) en it troch it ROF reservearre budzjet.

Wolle jo de Wurkplannen ûntfange? Dan kinne jo in mail stjoere nei provincie@fryslan.frl of belje mei it Klantkontaktsintrum fia 058 - 292 59 25. Sy helpe jo graach fierder.