Understeand fine jo it Saaklik Ynformatieve diel fan ROF Wurkplan 2022 en  2023. Hjiryn binne konkreet de ROF-aaksjes beskreaun mei finansjele paragraaf oangeande kostpriis, finansieringskategorie (relevant foar útfierder en gemeenten) en it troch it ROF reservearre budzjet.

Dokuminten

Hawwe jo problemen mei de lêsberens? Dan kinne jo in formulier ynfolje of belje mei it Klantkontaktsintrum. Sy helpe jo graach fierder.