Undernimmers dy’t ynnovearje, ûntwikkelje en/of libbenslang leare wolle, binne by de voucherregeling MKB Fryslân op it goede plak. Dy regeling biedt jo finansjele stipe by it realisearjen fan dy aktiviteiten. Fan 31 jannewaris 2022 9.00 oere ôf is de regeling wer oan te freegjen by it Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)(externe link). Tink derom: der is net foar alle subsidiabele aktiviteiten út eardere jiergong subsydzje oan te freegjen.

Ynformaasje oer de subsydzjeregeling

De subsydzjeregeling hat as doel om ynnovaasje, bedriuwsûntwikkeling en/of strategysk HR by MKB ûndernimmers yn ‘e provinsje Fryslân te stimulearjen. Troch de regeling kinne jo as ûndernimmer finansjele stipe krije by it jaan fan in ympuls oan jo bedriuw. De provinsje besiket troch dizze regeling oan it Fryske MKB by te dragen, ûnder oare foar aktuele ûndernimmerstema’s, lykas it fergrutsjen fan de sirkulêre ekonomy, digitalisearring, fitaliteit fan wurknimmers en it ynspyljen op de krapte op de arbeidsmerk.

Subsydzje binne bedoeld foar aktiviteiten rjochte op it ûntwikkeling fan it bedriuw yn 'e folgjende foarmen: Alderearst foar it ynhieren fan eksterne ekspertize foar de tarieding fan bygelyks in finansieringsplan, optimalisaasjeplan, bedriuwsplan, ynnovaasjeadvys as in plan rjochte op strategysk HR. Dêrneist is it yn 2022 ek mooglik om subsydzje oan te freegjen foar trajekten dy't sjogge op strategyske ûndernimmersûntwikkeling. Yn 2022 is it net mear mooglik om subsydzje oan te freegjen foar net-strategyske opliedingstrajekten, lykas dat yn 2021 mooglik wie. Mear ynfo hjiroer is te finen op de webside fan it SNN(externe link).

Subsydzjebedrach

It subsydzje bedraacht op syn meast 50% fan de subsidiabele kosten. Foar de aktiviteiten dy 't sjogge op de earste trije subsidiabele aktiviteiten (rjochte op it ynhieren fan eksterne ekspertize foar it opstellen fan plannen) jildt in maksimale subsydzje fan € 2.500. De maksimale subsydzje foar strategyske ûndernimmersûntwikkeling bedraacht € 5.000. It minimale subsydzje bedraacht yn alle gefallen € 500.

Subsydzje oanfreegje

De Voucherregeling wurdt troch it SNN útfierd. Jo fine op de webside fan it SNN(externe link) fierdere ynformaasje oer de regeling en it oanfreegjen fan it subsydzje.

Fragen?

Fragen oer de regeling kinne jo oan it SNN stelle fia ondernemersregelingen@snn.eu of fia 050 - 522 49 08, op wurkdagen fan 8:30 - 17:00 oere. Foar ynhâldlike fragen op it mêd fan HR, ynnovaasje of bedriuwsûntwikkeling kinne jo ek by YnBusiness(externe link) terjochte.