Undernimmers dy’t ynnovearje, ûntwikkelje en/of libbenslang leare wolle, binne by de voucherregeling MKB Fryslân op it goede plak. Dy regeling biedt jo finansjele stipe by it realisearjen fan dy aktiviteiten. Jo kinne oant en mei 31 desimber 2021 subsydzje oanfreegje.

Ynformaasje oer de subsydzjeregeling

De subsydzjeregeling hat as doel om ynnovaasje, bedriuwsûntwikkeling en/of strategysk HR by MKB ûndernimmers yn ‘e provinsje Fryslân te stimulearjen. Troch de regeling kinne jo as ûndernimmer finansjele stipe krije by it jaan fan in ympuls oan jo bedriuw. De provinsje besiket troch dizze regeling oan it Fryske MKB by te dragen, ûnder oare foar aktuele ûndernimmerstema’s, lykas it fergrutsjen fan de sirkulêre ekonomy, digitalisearring, fitaliteit fan wurknimmers en it ynspyljen op de krapte op de arbeidsmerk.

Subsydzje binne bedoeld foar aktiviteiten rjochte op it ûntwikkeling fan it bedriuw yn 'e folgjende foarmen: Alderearst foar it ynhieren fan eksterne ekspertize foar de tarieding fan bygelyks in finansieringsplan, optimalisaasjeplan, bedriuwsplan, ynnovaasjeadvys as in plan rjochte op strategysk HR. Ek kin it subsydzje fan 2021 ôf oanfrege wurde foar Libbenslang leare. Konkreet betsjuttet dit dat in subsydzje kin wurde oanfrege foar opliedingsaktiviteiten fan sawol meiwurkers as eigners fan it bedriuw.

Subsydzjebedrach

It subsydzje bedraacht op syn meast 50% fan de subsidiabele kosten, mei in subsydzjebedrach de oanfrege aktiviteit fan op syn minst € 500,- en op syn meast € 2.500,-. De maksimale subsydzje foar opliedingsaktiviteiten is € 5.000.

Subsydzje oanfreegje

De Voucherregeling wurdt troch it SNN útfierd. Jo fine op de webside fan it SNN fierdere ynformaasje oer de regeling en it oanfreegjen fan it subsydzje.

Fragen?

Fragen oer de regeling kinne jo oan it SNN stelle fia ondernemersregelingen@snn.eu of fia 050 - 522 49 08, op wurkdagen fan 8:30 - 17:00 oere. Foar ynhâldlike fragen op it mêd fan HR, ynnovaasje of bedriuwsûntwikkeling kinne jo ek by YnBusiness terjochte.