Is jo enerzjykoperaasje yn Fryslân fêstige en wolle jo duorsum en lokaal opwekke enerzjy leverje of mei-inoar oan ‘e slach om enerzjy te besparjen?

Mei dit subsydzje kinne jo in ûnôfhinklik saakkundige ynskeakelje dy’t op juridysk, finansjeel, fiskaal of organisatoarysk mêd stipet.

It maksimale subsydzjebedrach is € 5000,-.

Jo kinne oant en mei 31 desimber 2023 oanfragen yntsjinje.

Mear ynformaasje en oanfragen yntsjinje fia it SNN(eksterne keppeling)

Mear ynformaasje