Foar de provinsjes Grinslân, Fryslân en Drinte is in oerkoepeljende subsydzjeregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland fêststeld(eksterne keppeling), dêr’t algemiene rjochtlinen yn opnommen binne. Dy kinne neffens gebiet útwurke wurde yn in oergongsregeling. Op dit stuit is foar Fryslân íén útfieringsregeling iepensteld, nammentlik: de Uitvoeringsregeling natuurinclusieve experimenten Friese veenweide(eksterne keppeling)

Agraryske ûndernimmers yn it Fryske feangreidegebiet, dy’t dwaande binne mei natuerynklusive projekten, kinne dy uitvoeringsregeling (eksterne keppeling)brûke. Oanfreegje kin fan 1 april oant en mei 31 desimber 2021. Op ’e webside fan ’e provinsje Grinslân is mear ynformaasje te finen oer de regeling en de procedure(eksterne keppeling) en kin jo oanfraach yntsjinne wurde. Dat kin ek fan dizze webside ôf, mei it digitale frageformulier hjirûnder. Dat stiet op ’e webside Subsidieregelingen - Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw(eksterne keppeling)