Wa is ferantwurdlik foar it ûnderhâld oan de wâlskanten lâns de farwegen yn Fryslân? Op dy fraach jouwe de Fryske gemeenten, Wetterskip Fryslân en provinsje Fryslân antwurd fia in digitale kaart. Sa ûntstiet dúdlikens hokker wâlskanten de Fryske oerheden beheare, mar ek hokker wâlskanten ûnder it behear falle fan partikulieren of oare ynstânsjes. De kaart leit fan 12 april 2023 oant en mei 23 maaie 2023 ta besjen.

In onze provincie ligt zo’n 1800 kilometer aan oevers langs vaarwegen. Het is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor het beheer van een oever. Dat kunnen zowel Friese overheden, particulieren of andere belanghebbenden zijn. Daarom hebben Friese overheden hier samen afspraken over gemaakt, die begin dit jaar door Provinciale Staten zijn vastgesteld. Die afspraken gelden voor alle vaarwegen, zoals aangewezen in de provinciale Vaarwegen Verordening (VVF).

Volgens deze afspraken is de provincie verantwoordelijk voor de oevers langs beroepsvaarwegen. Het waterschap is dat voor oevers die van belang zijn voor de waterkwaliteit of waar relatief veel stroming is. Ligt een oever langs openbaar terrein in de bebouwde kom, dan is de gemeente aan zet. Dan blijven er nog oevers over waarvan het de verantwoordelijkheid is van particulieren of andere instanties. In bepaalde gevallen betaalt de overheid wel mee aan het onderhoud, via een subsidiefonds.

Zienswijzen en Nota van Antwoord kaart oeverbeheer

Van 16 april t/m 23 mei heeft de kaart Oeverbeheer Friese vaarwegen ter inzage gelegen. In totaal hebben we zo’n 70 reacties gekregen. Deze gaan we beantwoorden in een Nota van Antwoord. Hierin lichten we toe of en tot welke wijzigingen de zienswijzen hebben geleid.

Mocht u een zienswijze ingediend hebben, dan informeren wij u schriftelijk over de uitkomst. De zienswijzen en daarbij behorende reacties komen uiteindelijk weer bij Provinciale Staten. Zij maken de eindbeslissing over wie waar verantwoordelijk voor is. Deze zal na de zomer bekend worden. Het is de bedoeling dat deze afspraken in de loop van 2024 gaan gelden.

Wetterwet

De tadieling fan it wâlskantûnderhâld is net frijbliuwend. De Wetterwet (2009) jout in oantal útgongspunten mei. De provinsje wiist wâlskantbehearders oan. Mei de Wetterwet komme wy ta in trijedieling oan wâlskanten:

1. Wichtige wâlskanten foar provinsje, wetterskip en gemeenten
De provinsje beheart de wâlskanten lâns de beropsfarwegen. It wetterskip beheart wâlskanten lâns farwegen mei in soad streaming en dy't wichtich binne foar de wetterkwaliteit. De gemeenten dogge dit foar iepenbiere wâlskanten yn it beboude gebiet.

2. Wâlskanten mei allinnich in funksje op it lân
Dizze wâlskanten wurde yn de takomst beheard troch de belanghawwende op de lânkant: bygelyks partikuliere túnbesitter, boer, natuerbehearder of it wetterskip as behearder fan in regionale kearing.

3. Oevers mei in funksje op it lân en foar it farren
Itselde as it punt hjirboppe, mar by dizze wâlskanten is der in fergoeding út de oerheid wei mooglik foar it ûnderhâld fan de wâlskant. Hjirfoar komt der in oeverfûns.