Fryslân is rijk aan 850 km vaarwegen en 1700 km oevers. Op dit moment is het beheer en onderhoud hiervan versnipperd of niet geregeld.

Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en de provincie werken samen aan nieuwe basisafspraken hierover. Daarmee komt er duidelijkheid voor de overheden onderling en voor de verschillende beheerders van deze oevers. We hebben gesprekken gevoerd met overheden, belangenorganisaties en particulieren, om een goed beeld krijgen van de huidige situatie. Dit verwerken we tot een bestuurlijk voorstel met uitgangspunten voor de taakverdeling van het onderhoud. Deze uitgangspunten zijn vertaald in een Beslisboom (te vinden onder downloads). Op 5 oktober is een informerend webinar georganiseerd voor alle politieke partijen. Dit webinar is terug te kijken op YouTube. Naar verwachting nemen Provinciale Staten in januari 2021 een besluit over deze basisafspraken. Het vaststellen hiervan is een politiek besluit.

Daarna volgt een periode van uitwerking van de afspraken naar een onderhoudskaart. Met deze kaart wordt inzichtelijk gemaakt wat de nieuwe basisafspraken betekenen voor het onderhoud per oever. Deze kaart komt ter inzage te liggen. In onderstaand filmpje brengen we met een drone in beeld hoe de basisafspraken eruit zien. 

Video: Oeverbeheer Fryslân

Bron: YouTube, Beelden: Droneview

De nieuwe afspraken gelden voor alle door de provincie aangewezen vaarwegen in de provinciale Vaarwegen Verordening (VVF), zie onderstaande kaart. De meren of water in beheer bij het Rijk (vaarweg Lemmer-Delfzijl en de Waddenzee) vallen hier buiten.

Vaarwegen kaart

Klik hier voor de grotere kaart

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via provincie@fryslan.frl of telefonisch via 058 - 292 59 25.