Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de oevers langs de vaarwegen in Fryslân? Op die vraag geven de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân antwoord via een digitale kaart. Zo ontstaat duidelijkheid welke oevers de Friese overheden beheren, maar ook welke oevers onder het beheer vallen van particulieren of andere instanties.

In onze provincie ligt zo’n 1800 kilometer aan oevers langs vaarwegen. Het is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor het beheer van een oever. Dat kunnen zowel Friese overheden, particulieren of andere belanghebbenden zijn. Daarom hebben Friese overheden hier samen afspraken over gemaakt, die begin dit jaar door Provinciale Staten zijn vastgesteld. Die afspraken gelden voor alle vaarwegen, zoals aangewezen in de provinciale Vaarwegen Verordening (VVF).

Volgens deze afspraken is de provincie verantwoordelijk voor de oevers langs beroepsvaarwegen. Het waterschap is dat voor oevers die van belang zijn voor de waterkwaliteit of waar relatief veel stroming is. Ligt een oever langs openbaar terrein in de bebouwde kom, dan is de gemeente aan zet. Dan blijven er nog oevers over waarvan het de verantwoordelijkheid is van particulieren of andere instanties. In bepaalde gevallen betaalt de overheid wel mee aan het onderhoud, via een subsidiefonds.

Zienswijzen en Nota van Antwoord kaart oeverbeheer

Van 16 april t/m 23 mei heeft de kaart Oeverbeheer Friese vaarwegen ter inzage gelegen. In totaal hebben we zo’n 70 reacties gekregen. Deze gaan we beantwoorden in een Nota van Antwoord. Hierin lichten we toe of en tot welke wijzigingen de zienswijzen hebben geleid.

Mocht u een zienswijze ingediend hebben, dan informeren wij u schriftelijk over de uitkomst. De zienswijzen en daarbij behorende reacties komen uiteindelijk weer bij Provinciale Staten. Zij maken de eindbeslissing over wie waar verantwoordelijk voor is. Deze zal na de zomer bekend worden. Het is de bedoeling dat deze afspraken in de loop van 2024 gaan gelden.

Waterwet

De toedeling van het oeveronderhoud is niet vrijblijvend. De Waterwet (2009) geeft een aantal uitgangspunten mee. De provincie wijst oeverbeheerders aan. Met de Waterwet komen we tot een driedeling aan oevers:

1. Belangrijke oevers voor provincie, waterschap en gemeenten
De provincie beheert de oevers langs de beroepsvaarwegen. Het waterschap beheert oevers langs vaarwegen met veel stroming en die belangrijk zijn voor de waterkwaliteit. De gemeenten doen dit voor openbare oevers in het bebouwde gebied.

2. Oevers met alleen een functie op het land
Deze oevers worden in de toekomst beheert door de belanghebbende op de landkant: bijvoorbeeld particuliere tuinbezitter, boer, natuurbeheerder of het waterschap als beheerder van een regionale kering.

3. Oevers met een functie op het land en voor het varen
Hetzelfde als het punt hierboven, maar bij deze oevers is er een vergoeding vanuit de overheid mogelijk voor het onderhoud van de oever. Hiervoor komt er een oeverfonds.