Wie onderhoudt de oevers langs de Friese vaarwegen?

In Fryslân hebben we ruim 1.000 km aan vaarwegen. Wanneer we het Prins Margrietkanaal en Friese meren niet meerekenen, hebben we het over bijna 1.800 km aan oever die we moeten onderhouden. Op dit moment is dat op veel plekken onduidelijk wie de oever moet onderhouden. Zo staat een oever op de grens van water en land. Op deze plek komen meerdere functies en belangen bij elkaar. De ene keer is de functie op het land doorslaggevend voor het onderhoud, bijvoorbeeld een parkeervoorziening langs het water. De andere keer is het belang op het water doorslaggevend, zoals bij een beroepsvaarweg.

Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en 14 gemeenten zijn een project gestart om te komen tot een heldere taakverdeling in de vorm van een overzichtskaart.

Video: Oeverbeheer Fryslân

Bron: YouTube(eksterne link), Beelden: Droneview

Waterwet

De toedeling van het oeveronderhoud is niet vrijblijvend. De Waterwet (2009) geeft een aantal uitgangspunten mee. De provincie wijst oeverbeheerders aan. Met de Waterwet komen we tot een driedeling aan oevers:

1. Belangrijke oevers voor provincie, waterschap en gemeenten

De provincie beheert de oevers langs de beroepsvaarwegen. Het waterschap beheert oevers langs vaarwegen met veel stroming en die belangrijk zijn voor de waterkwaliteit. De gemeenten doen dit voor openbare oevers in het bebouwde gebied.

2. Oevers met alleen een functie op het land

Deze oevers worden in de toekomst beheert door de belanghebbende op de landkant: bijvoorbeeld particuliere tuinbezitter, boer, natuurbeheerder of het waterschap als beheerder van een primaire kering.

3. Oevers met een functie op het land en voor het varen

Hetzelfde als het punt hierboven, maar bij deze oevers is er een vergoeding vanuit de overheid mogelijk voor het onderhoud van de oever. Hiervoor komt er een oeverfonds.

Hoe ziet de taakverdeling er uit?

Wie wat doet is voor Fryslân vertaald naar een kaart met de oevers langs vaarwegen. Deze kaart is hieronder te zien. Deze kaart is een concept. Op dit moment vindt er besluitvorming plaats bij de Friese gemeenten over de concept-toedeling. Wetterskip Fryslân heeft al besloten. Gemeenten en Wetterskip schrijven op basis hiervan een advies aan het College van Gedeputeerde Staten (GS).

Vaarwegen kaart

Klik hier voor de grotere kaart(eksterne link)

Eind dit jaar behandelt het College van GS de kaart voor het onderhoud aan de oevers van vaarwegen. Daarna behandelt Provinciale Staten het voorstel begin 2023. Daarna komt de kaart, voorjaar 2023, voor een periode van 6 weken ter inzage. Dan is het voor iedere belanghebbende mogelijk een zienswijze in te dienen. Eind 2023 besluiten Provinciale Staten definitief over de toedeling oevers vaarwegen, waarna deze vanaf 1 januari 2024 in werking treedt.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via provincie@fryslan.frl of telefonisch via 058 - 292 59 25.