De provinsje Fryslân stelt yn 2023 € 2,7 miljoen euro subsydzje beskikber foar:

 • Restauraasje fan ryksmonuminten (ek dielrestauraasjes);
 • Werbestimming fan ryksmonuminten;
 • Underhâld fan ryksmonumintale mûnen;
 • Restauraasje en werbestimming gemeentlike monuminten en karakteristike gebouwen;
 • Plankosten.

Foar wenhuzen kinne jo gjin subsydzje oanfreegje.

Dit is regele yn de subsydzjeregeling Monuminten Fryslân 2023(eksterne link). Deputearre Steaten hawwe dy op 25 april 2023 fêststeld. Mear oer it bekendmeitsjen fan de subsydzjeplafonds subsydzjeregeling monuminten Fryslân 2023 lêze jo op overheid.nl(eksterne link).

Subsydzje oanfreegje

Jo kinne subsydzje oanfreegje troch gebrûk te meitsjen fan de beskikbere oanfraachformulieren. Foar alle paragrafen fan haadstik 2 fan ús subsydzjeregeling monuminten Fryslân is in byhearrend oanfraachformulier beskikber. De pdf-oanfraachformulieren foar ryksmonuminten restauraasje en werbestimming, net ryksmonuminten restauraasje en werbestimming (gemeentlike monuminten en karakteristike gebouwen) ûnderhâld mûnen en plankosten kinne jo ûnder oan de side dellade.

Jo oanfraach kinne jo op 2 wizen yntsjinje, oer de post of persoanlik by de baalje op it provinsjehûs ôfjaan. De taheakken by de oanfraach meie op in gegevensdrager (in cd-rom of usb-stick) yntsjinne wurde, dy't jo mei stjoere oer de post of tagelyk mei it oanfraachformulier by de baly ynleverje.

Jo kinne subsydzje oanfreegje troch gebrûk te meitsjen fan it oanfraachformulier. It is wichtich om it oanfraachformulier folslein yn te foljen en alle taheakken dy’t nedich binne ta te foegjen. Dogge jo dat net, dan rinne jo mooglik subsydzje mis. Jo kinne it formulier op ‘e kompjûter ynfolje. Jo hawwe dêr it programma Acrobat Reader DC foar nedich. It bestân kin net yn de browser Edge of mei Word ynfolle wurde. Foar it ynfoljen fan it formulier mei Acrobat Reader DS folgje jo ûndersteande stappen:

 1. Iepenje it oanfraachformulier yn it programma Acrobat Reader DC
 2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’
 3. Folje de antwurden yn
 4. Printsje it formulier
 5. Undertekenje it formulier
 6. Soargje derfoar dat alle taheakken, dy’t frege wurde, ek printe wurde
 7. Stjoer it ûndertekene formulier mei de taheakken oer de post nei de provinsje of leverje it by de baly fan it Provinsjehûs yn.

Wannear oanfreegje?

Jo kinne foar de earste fjouwer ûnderdielen yn de wike fan 18 o/m 22 septimber de subsydzje-oanfraach yntsjinje. Hjirfoar jildt it prinsipe “wa't earts komt, dy't it earst maalt ” dus op folchoarder fan binnenkomst (per dei).

De yntsjinningsmooglikheid foar it ûnderdiel plankosten is iepen fan 18 euro o/m en mei 27 oktober 2023.

Foar dy folsleine oanfragen dy't ûntfongen binne op de dei dat it beskikbere subsydzjebedrach (subsydzjeplafond) oerskreaun wurdt, wurdt de ûnderlinge rangskikking fêststeld troch middel fan lotting.

Oanfragen yntsjinne foar of nei boppeneamde data wurde wegere. Jo moatte jo oanfraach folslein mei alle bylagen tagelyk yntsjinje. Tink derom: it formulier moat troch de goede persoan of persoanen ûndertekene wurde (lykas neamd stiet yn jo statuten).

Foar wa?

Subsydzje wurdt allinnich jûn oan natuerlike persoanen en privaatrjochtlike rjochtspersoanen dy't eigener of saaklik gebrûksrjochthawwer binne fan in monumint.

Fergunningplicht

Op it stuit fan it yntsjinjen fan in subsydzje-oanfraach op grûn fan dizze regeling, moat de omjouwingsfergunning of, as dat fan tapassing is, in gemeentlike monumintefergunning al oanfrege wêze.

Fierder moatte jo neigean oft jo in ûntheffing nedich hawwe yn it ramt fan de Wet natuurbescherming (sjoch ynformaasjesheet Wet natuurbescherming ). Dit is in apart trajekt fan de subsydzje-oanfraach. Jo kinne dat streekrjocht by de provinsje oanfreegje, of de ynstimming fia de omjouwingsfergunning by de gemeente rinne litte. De provinsje freget gjin leezjes by oanfragen fan partikuliere monuminte-eigeners of ideëele stichtingen, salang ’t der mei it wurk gjin kommersjeel belang beëage wurdt, mar bygelyks wol in maatskiplik belang lykas it behâld fan kultureel erfgoed. 

Wichtige meidieling

Hawwe jo subsydzje út de regeling krigen? Dan binne jo ferplichte om learlingwurkplakken beskikber te stellen foar it restauraasjefak. Foar mear ynformaasje en it pleatsen nimme jo kontakt op mei de ROP-koördinator:

Hilke Janssen
ROP-koördinator Noard-Nederlân
06 - 20 40 20 55

rop@restauratienoord.nl
www.restauratienoord.nl(eksterne link)

Spesjalisearre bou- en oannimmersbedriuwen

Wolle jo jo monumint ûnderhâlde, reparearje of restaurearje? It register Kennis & Kunde(eksterne link) biedt in oersjoch fan alle bedriuwen dy't bewiisd hawwe dat se wurksumheden oan monuminten op ’e goede wize útfiere.

Jo kinne sykje op jo regio, of op in beskaat spesjalisme, lykas glês-yn-lead of pleisterwurk. As jo de wurksumheden útfiere litte troch in sertifisearre restauraasjebedriuw dat registrearre stiet yn it register Kennis & Kunde(eksterne link) dan jilde de neamde maksimum subsydzjepersintaazjes en subsydzjehichtes. As de wurksumheden útfierd wurde troch in net-sertifisearre restauraasjebedriuw dan wurde de subsydzjepersintaazjes likegoed as de maksimale subsydzjehichten mei 3% ferlege.

Eigeners fan monuminten en karakteristike pânen/bouwwurken kinne in abonnemint nimme op de Monumentenwacht(eksterne link), hjir kinne jo tsjin in subsidiearre leech taryf in ûnôfhinklike ynspeksje fan it pân útfiere litte.

Fragen?

Meiwurkers fan de ôfdieling Subsydzjes helpe jo graach, fia 058 - 292 59 25 of subsidies@fryslan.frl.