Dizze regeling is sletten, der kinne gjin oanfragen mear dien wurde.

De provinsje Fryslân stelt yn 2021 2,57 miljoen euro subsydzje beskikber foar:

  • Restauraasje fan ryksmonuminten
  • Werbestimming fan ryksmonuminten
  • Underhâld fan ryksmonumintale mûnen
  • Plankosten
  • Restauraasje en werbestimming gemeentlike monuminten en karakteristike gebouwen

Foar wenhuzen kinne jo gjin subsydzje oanfreegje.

Dat is regele yn de subsydzjeregeling Monuminten Fryslân. Deputearre Steaten hawwe dy op 6 april 2021 fêststeld. Mear oer it bekend meitsjen fan de subsydzjeplafonds subsydzjeregeling monuminten Fryslân 2021 lêze jo hjir.

Subsydzje oanfreegje

Jo kinne subsydzje oanfreegje troch gebrûk te meitsjen fan de beskikbere oanfraachformulieren. Foar ûnderhâld mûnen is der ek in fia de webside yn te foljen digitaal formulier beskikber fan 13 oant en mei 17 septimber 2021. Foar elke paragraaf fan haadstik 2 fan ús subsydzjeregeling monuminten Fryslân is in oanfraachformulier beskikber. De pdf-oanfraachformulieren foar ryksmonuminten restauraasje en werbestemming, net-ryksmonuminten restauraasje en werbestemming (gemeentlike monuminten en karakteristyke gebouwen) ûnderhâld mûnen en plankosten kinne jo ûnder oan dizze side dellade.

Jo kinne jo oanfraach op twa manieren yntsjinje, fia de post of persoanlik by de baly op it provinsjehûs. De taheakken by de oanfraach meie yntsjinne wurde op in in cd-rom of usb-stick dy 't jo meistjoert per post of tegearre mei it oanfraachformulier by de baly. Foar it digitale oanfraachformulier foar ûnderhâld mûnen kinne jo de taheakken ynlade.

Underhâld Mûnen

It oanfraachformulier foar ûnderhâld mûnen kinne jo fan 13 septimber 2021 oant en mei 17 septimber digitaal ynfolje en yntsjinje fia 'Subsydzje oanfreegje'. Dit formulier ûndertekene jo mei DigiD of e-Herkenning

It oanfreegje kinne fan E-herkenning (digitale ûndertekening) kost in tal dagen. Wachte jo dêr dêrom net mei oant it lêste momint. Hjir eHerkenning Provinsje Fryslân lêst jo hoe 't jo alfêst E-herkenning oanfreegje kinne.

As jo fragen hawwe kinne jo kontakt opnimme mei it Klantcontactsintrum (telefoannûmer 058 - 292 59 25).

Wannear?

Jo kinne subsydzje oanfreegje fan 13 oant en mei 17 septimber 2021. De oanfragen wurde yn folchoarder fan ynkommen yn behanneling nommen. Foar plankosten is in rommere mooglikheid om yn te tsjinjen, te witten fan 13 septimber oant en mei 29 oktober 2021.

Foar dy folsleine oanfragen dy’t ûntfongen binne op de dei dat oer it beskikbere subsydzjeplafond hinne gien wurdt, wurdt de ûnderlinge oardering troch lotsjen fêststeld.

Oanfragen dy’t foar of nei boppeneamde datums yntsjinne wurde, wurde wegere. Jo moatte jo oanfraach folslein mei alle taheakken derby yntsjinje. Tink derom: it formulier moat troch de goede persoan of persoanen ûndertekene wurde (lykas neamd stiet yn jo karbrief).

Foar wa?

Subsydzje wurdt inkeld en allinne oan natuerlike persoanen en privaatrjochtlike rjochtspersoanen, dy’t eigener of saaklik gebrûksrjochthawwer fan in monumint binne, beskikber steld.

Fergunningplicht

Op it stuit fan yntsjinjen fan in subsydzje-oanfraach op grûn fan oanbelangjende regeling, moat de omjouwingsfergunning of, as dat fan tapassing is, in gemeentlike monumintefergunning al oanfrege wêze.

Fierder moatte jo neigean oft jo fergunningplichtich binne yn it ramt fan de Wet Natuurbescherming (apart trajekt). De provinsje freget gjin leezjes foar ûntheffingsoanfragen fan partikuliere monuminte-eigeners of ideële stichtings, salang’t dy mei it wurk gjin kommersjeel belang foar eagen hawwe, mar wol bygelyks in maatskiplik belang, lykas ‘behâld kultureel erfgoed’.

Wichtige meidieling

Hawwe jo subsydzje út de regeling krigen? Dan binne jo ferplichte om learlingwurkplakken foar it restauraasjefak beskikber te stellen. Foar mear ynformaasje en it pleatsen nimme jo kontakt op mei de ROP-koördinator:
Hilke Janssen
ROP-coördinator Noord-Nederland
06 - 20 40 20 55
rop@restauratienoord.nl
www.restauratienoord.nl

Spesjalisearre bou- en oannimmersbedriuwen foar monuminten

Wolle jo jo monumint ûnderhâlde, reparearje of restaurearje litte? It register Kennis&Kunde biedt in oersjoch fan alle bedriuwen dy’t bewiisd hawwe dat se it wurk oan monuminten op de goede manier útfiere. Jo kinne sykje op jo regio, of op in beskaat spesjalisme, lykas glês yn lead of pleisterwurk.

As jo it wurk troch in sertifisearre restauraasjebedriuw, dat yn it register Kennis&Kunde registrearre stiet, útfiere litte, dan jilde de neamde maksimum subsydzjepersintaazjes en subsydzjehichten. As it wurk troch in net-sertifisearre restauraasjebedriuw útfierd wurdt dan wurde sawol de subsydzjepersintaazjes as de maksimale subsydzjehichten mei 3% ferlege.

Fragen?

Meiwurkers fan de ôfdieling Subsydzjes helpe jo graach, fia 058 - 292 59 25 of provincie@fryslan.frl.