Deputearre Steaten fan Fryslân hawwe in wolvegebiet(eksterne keppeling) fêststeld. Dit gebiet is oanwiisd omdat út de skeameldingen en waarnimmingen fan wolven yn Fryslân falt te konkludearjen dat Súdeast-Fryslân de grutste kâns op wolveaktiviteit hat. Hâlde jo skiep, geiten, hynders, pony's en/of rundvee yn dit gebiet en wolle jo in fêste of ferpleatsbere ôffreding oanskaffe om skea troch de wolf foar te kommen? Dan kinne jo subsydzje oanfreegje fan 12 april oant en mei 14 desimber 2024(eksterne keppeling) (eksterne keppeling)foar dizze regeling(eksterne keppeling).

Let op: de subsydzjeregeling wurdt op dit stuit oanpast. Fan begjin desimber ôf kinne jo gebrûk meitsje fan de oanpaste regeling.

Om hâlders fan skiep, geiten, hynders, pony's en/of rundvee yn dy gebieten temjitte te kommen is dizze subsydzjeregeling iepensteld. De bistehâlders moatte registrearre stean yn it Identifikaasje - en Registratiesysteem fan bisten. De subsydzje wurdt mar ienkear op basis fan dizze regeling(eksterne keppeling) jûn.

Ynformaasje oer de subsydzjeregeling

It subsydzje fan op syn heechst € 20.000 wurdt jûn foar:

  • It pleatsen fan in nij oanskafte fêste wolfkearende ôfrastering of it útwreidzjen fan in besteande fêste wolfkearende ôfrastering;
  • It ynsetten fan nij oanskafte wolfkearende ôfrastering sûnder automatysk oprolsysteem;
  • It ynsetten fan in nij oanskafte ferpleatsbere wolfkearende ôffreding mei automatysk oprolsysteem by in minimale groep fan 17 hynders, ponys of kij of in groep fan minimaal 100 oare lânbouhúsdieren.

De ôffreding moat foldwaan oan de easken fan it Fauna Schade Preventiekit module wolven(eksterne keppeling), lykas publisearre troch BIJ 12.

De hichte fan de subsydzje is ôfhinklik fan de strekkende meters ôffreding en/of it gemiddeld tal skiep, geiten, hynders, pony's en/of kei dat de eigener it ôfrûne jier yn besit hie.

Foar mear ynformaasje oer Wolven yn Fryslân: Wolf yn Fryslân

Wêre?

Jo kinne subsydzje oanfreegje troch gebrûk te meitsjen fan it oanfraachformulier. It is belangryk om it oanfraachformulier folslein yn te foljen en alle bylagen dy 't nedich binne ta te foegjen. Dogge jo dat net, dan rinne jo mooglik subsydzje mis. Jo kinne it formulier ynfolje op de kompjûter. Jo hawwe dêrfoar it programma Acrobat Reader DC nedich. It bestân kin net yn de browser Edge of mei Word ynfolle wurde. Foar it ynfoljen fan it formulier troch de wei fan Acrobat Reader DC folgje jo ûndersteande stappen:

  1. Iepenje it oanfraachformulier yn it programma Acrobat Reader DC
  2. Klik op ‘ Ynfollen en ûndertekenje’
  3. Folje de antwurden yn
  4. Print it formulier út
  5. Undertekenje it formulier
  6. Soargje derfoar dat alle befrege bylagen ek útprinte wurde
  7. Stjoer it ûndertekene formulier mei de bylagen oer de post op nei de provinsje of leverje it yn by de baalje fan it provinsjehûs.

Mear ynformaasje

Foar fragen kinne jo kontakt opnimme mei ús Klantkontaktsintrum fia telefoannûmer 058 - 292 59 25 of fia de mail mei provincie@fryslan.frl.