Koart sein komt it derop del dat as de provinsje jo bedriuw keapje wol, en oan ’e rânebetingsten foldien is, in SAB-subsydzje oanfrege wurde kin. As it subsydzjeplafond berikt is, kinne gjin oanfragen mear dien wurde.

Binne jo benijd hoefolle subsydzje oft jo krije kinne? Lês dan de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsverplaatsing Fryslân 2023.

Foar de iepenstelling, sjoch: Provinciaal Blad.

Mear ynformaasje

Foar fragen kinne jo kontakt opnimme mei ús Klantkontaktsintrum fia tel. 058 – 292 5925 of fia de mail op provincie@fryslan.frl.

Instructie invullen digitaal aanvraagformulier

Om het aanvraagformulier digitaal in te vullen, dient u het bestand te downloaden en op te slaan op uw computer. Dit doet u door het bestand te openen en vervolgens op te slaan met het diskette icoontje rechtsbovenin beeld. Open het opgeslagen bestand met Adobe Acrobat Reader. In de balk rechts in beeld vindt u een paars icoontje 'Invullen en ondertekenen'. Hiermee kunt u het bestand digitaal invullen en ondertekenen.

Tink derom: meikoarten kinne jo jo oanfraach foar dizze regeling digitaal yntsjinje. Dêrfoar hat jo DigiD (as partikulier) of eHerkenning (as ûndernimming) nedich. 

Sjoch hjir foar mear ynformaasje.

Neidat jo mei DigiD of eHerkenning ynlogd binne, kinne jo jo oanfraach tuskentiids opslaan en letter (binnen 5 dagen) opnij iepenje.