Deze regeling is geopend van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. Voor agrarische bedrijfsverplaatsing stelt de provincie geld beschikbaar.

Hoe kunt u subsidie aanvragen?

U kunt  tot en met 31 december 2025 subsidie aanvragen. Hiervoor is een budget van € 7.000.000 beschikbaar gesteld voor bedrijfsverplaatsingen die zijn gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur, in een landinrichtingsgebied, in een gebied ten behoeve van planmatige kavelruil en in een gebied waar een aankoopstrategieplan voor is opgesteld dat is vastgesteld door Gedeputeerde Staten. In het kort gezegd komt het erop neer dat als de provincie uw bedrijf wil kopen, en aan de randvoorwaarden is voldaan, een SAB subsidie aangevraagd kan worden. Als het subsidieplafond is bereikt kunt u geen aanvraag meer doen.

Benieuwd hoeveel subsidie u kunt krijgen? Lees dan de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsverplaatsing Fryslân 2021. 

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via tel. 058 – 292 5925 of via de mail op provincie@fryslan.frl.

Subsidieregeling op overheid.nl

Instructie invullen digitaal aanvraagformulier

Om het aanvraagformulier digitaal in te vullen, dient u het bestand te downloaden en op te slaan op uw computer. Dit doet u door het bestand te openen en vervolgens op te slaan met het diskette icoontje rechtsbovenin beeld. Open het opgeslagen bestand met Adobe Acrobat Reader. In de balk rechts in beeld vindt u een paars icoontje 'Invullen en ondertekenen'. Hiermee kunt u het bestand digitaal invullen en ondertekenen.