Yn juny 2023 fierde de provinsje Fryslân ûnderhâldswurksumheden út oan de N380 en de rotonde by Nijhoarne. De wurksumheden binne noch net hielendal klear. Oan de eastkant fan de kom fan Nijhoarne moatte we noch bannen lâns de dyk oanbringe. Wannear 't dy wurksumheden útfierd wurde, is noch net bekend.

Ferkearsmaatregels snelheidsferleging

It docht bliken dat der njonken foarstanners ek tsjinstanners binne as it giet om it omleech bringen fan de snelheid nei 30 kilometer yn de oere. Dêrom fierden we de maatregels foar it ferleegjen fan de snelheid net tagelyk mei de ûnderhâldswurksumheden út. In definityf beslút oer de ‘30 kilometer sônes’ folget letter. Dêroer ynformearje wy jo op dizze webside. Dat kin in skoftke duorje, omdat we ferskate prosedueres trochrinne moatte. Op dit stuit leit it beslút yn konsept by de plysje foar advys.

Beplanting

Yn it neijier fan 2023 plantet de gemeente Hearrenfean nij grien op de rotonde by Nijhoarne en op plakken dêr 't harder blombakken stiene. Op dit stuit is de grûn te drûch om de planten en it grien oan te bringen.

Untwerp griene ynfolling rotonde N380 Schoterlandseweg yn Nijhoarne.

Oanmelde nijsbrief N380

Wolle jo op 'e hichte bliuwe fan de wurksumheden oan de N380? Meld jo dan hjirûnder oan foar de digitale nijsbrief.

Oanmelde nijsbrief

Mear ynformaasje

Hawwe jo fragen oer dit projekt? Dan kinne jo kontakt opnimme mei ús klantkontaktsintrum fia provincie@fryslan.frl of belje nei 058 - 292 59 25 fan moandei oant en mei freed op kantoaroeren.