Efter de skermen binne we drok dwaande mei de tariedingen foar de wurksumheden oan de Uterwei (N358 ). It bestimmingsplan is sûnt 2019 definityf. De earste faze fan it wurk is klear. De dyk krige in nije laach asfalt en wy leinen betonstripen oan de sydkanten fan de dyk. Op dizze side fine jo de lêste stân fan saken yn de twadde faze fan it projekt.

De Uterwei. Een weg met dubbele witte streep tussen bermen met bomen langs de kant.

Tariedende wurksumheden

Grûnoankeap

Om mei it útfieringswurk (faze 2) starte te kinnen, moatte wy grûn oankeapje. By it oankeapjen fan grûn moatte wy prosessen trochrinne. Wy sille mei ferskate grûneigeners yn petear om te ûnderhanneljen oer de grûn. Dy prosessen kostje in soad tiid. Wy binne noch mei ien grûneigener yn ûnderhanneling. De planning hinget ôf fan hoe 't de grûnoankeap ferrint. Sadree 't wy alle grûn yn besit hawwe, kinne wy de oanbesteging starte. Dêrnei kieze wy in oannimmer dy 't it wurk tariedt en útfiert.

Wat ha we dien?

De tariedingen foar de wurksumheden oan de Uterwei binne hast klear. De ôfrûne tiid hawwe wy fergunningsoanfragen en ûndersiken dien. De fergunningen binne ferliend en kabels en liedingen binne ferlein. Dêrneist stelden wy it útfieringskontrakt op, sadat wy it wurk sa gau as mooglik oanbesteegje kinne.

Wurksumheden Uterwei (faze 2)

Yn novimber ferline jier besprutsen wy by bewennersjûnen de plannen foar de Uterwei mei direkt oanwenners. Wy hellen ek wichtige ynformaasje op, oer bygelyks berikberens, om by it útfieren fan it wurk rekken mei te hâlden.

Fytstunnel Rysloane

Wy bouwe in fytstunnel op 'e hichte fan de Rysloane. Troch de oanlis fan in fytstunnel hoege fytsers en fuotgongers net langer de Uterwei oer te stekken. Mei de fytstunnel kinne se feilich ûnder de dyk troch ride en rinne.

Een bovenaanzicht van hoe de tunnel er uit ziet met groen en blauw aangegeven

Oanpassing fan de dyk en oanlis ovonde

Wy meitsje fytsoerstekken en passe besteande krúspunten oan. Dêrneist lizze wy in ovonde oan by de oansluting fan It Langfal op de Uterwei. De ovonde makket de dyk feiliger foar trochgeand ferkear, ôfslaand en opridend ferkear en foar fytsers en fuotgongers dy 't de dyk oerstekke. De Uterwei kriget fan It Oast oant krekt nei de ovonde by It Langfal in nije laach asfalt en nije belijning. De oansluting fan de Rysloane op de provinsjale dyk ferdwynt. De Rysloane slute wy mei in paralleldyk oan op de ovonde. De bermen meitsje we steviger en oan beide kanten fan de dyk komme betonstroken. Dêrneist lizze wy fjouwer lânboupassearstripen oan. Sa kin lânbouferkear it gewoane ferkear feilich foarby gean litte.

Een bovenaanzicht van waar de ovonde precies komt en hoe dat er dan uit ziet.

Planning

Lykas hjirboppe neamd hawwe wy noch net alle grûn yn besit. We kinne dêrom no noch gjin eksakte planning fan de wurksumheden jaan. De planning hinget ôf fan 'e grûnoankeap. Sadree 't wy alle grûn hawwe, kin de oanbestegingsproseduere begjinne. Dêrneist hinget de planning ôf fan wurksumheden oan de N358 op 'e hichte fan de Skieding dy 't wy miskien letter dit jier útfiere. As alles neffens planning ferrint dan binne de wurksumheden oan de Uterwei nei ferwachting binnen trije oant seis moannen klear. Foar it begjin fan it wurk oan de Uterwei organisearje wy mei de oannimmer in ynformaasjejûn. Op dizze jûn krije jo mear ynformaasje oer de planning, de hinder en de berikberens tidens it wurk. Ek krije jo de gelegenheid om fragen te stellen. Tsjin dy tiid krije jo in útnûging foar dizze ynformaasjejûn.

Op 'e hichte bliuwe?

Wolle jo op 'e hichte bliuwe fan de wurksumheden oan de Uterwei? Meld jo dan fia ûndersteande knop oan foar de digitale nijsbrief. Hawwe jo gjin e-mailadres en wolle jo graach op 'e hichte bliuwe? Nim dan kontakt op mei it klantkontaktsintrum fia ûndersteand telefoannûmer om in nijsbrief op papier oan te freegjen.

Oanmelde nijsbrief

Kontakt

Hawwe jo fragen of opmerkings oer dit projekt? Dan kinne jo kontakt opnimme fia telefoannûmer 058 – 292 59 25 fan moandei oant en mei freed ûnder kantoartiden of e-mail provincie@fryslan.frl.