Efter de skermen binne wy drok dwaande mei de tariedingen foar de wurksumheden oan de Uterwei (N358 ). It bestimmingsplan is sûnt 2019 definityf. De earste faze fan it wurk is klear. De measte kabels en liedingen binne ferlein. Dêrneist krige de dyk in nije laach asfalt en we leine betonstripen oan de sydkanten fan de dyk. Op dizze side fine jo de lêste stân fan saken yn de twadde faze fan it projekt. 

De Uterwei. Een weg met dubbele witte streep tussen bermen met bomen langs de kant.

Grûnoankeap

Om mei it útfieringswurk (faze 2) úteinsette te kinnen, moatte wy grûn oankeapje. By it oankeapjen fan grûn moatte wy prosessen trochrinne. Dy prosessen kostje in soad tiid. Wy hawwe noch net alle grûn yn besit. Dêr wurdt op dit stuit hurd oan wurke. Sadree't wy alle grûn yn besit hawwe, kinne wy de oanbesteging starte. Dêrnei kieze wy in oannimmer dy't it wurk tariedt en útfiert.

Wurksumheden Uterwei (faze 2)

Fytstunnel Rysloane

Wy bouwe in fytstunnel op 'e hichte fan de Rysloane. Troch de oanlis fan in fytstunnel hoege fytsers en fuotgongers net langer de Uterwei oer te stekken. Mei de fytstunnel kinne se feilich ûnder de dyk troch ride en rinne.

Een bovenaanzicht van hoe de tunnel er uit ziet met groen en blauw aangegeven

Oanpassing fan de dyk en oanlis ovonde

Wy meitsje fytsoerstekken en passe besteande krúspunten oan. Dêrneist lizze wy in ovonde oan by de oansluting fan It Langfal op de Uterwei. De ovonde makket de dyk feiliger foar trochgeand ferkear, ôfslaand en opridend ferkear en foar fytsers en fuotgongers dy 't de dyk oerstekke. De Uterwei kriget fan It Oast oant krekt nei de ovonde by It Langfal in nije laach asfalt en nije belijning. De oansluting fan de Rysloane op de provinsjale dyk ferdwynt. De Rysloane slute wy mei in paralleldyk oan op de ovonde. De bermen meitsje we steviger en oan beide kanten fan de dyk komme betonstroken. Dêrneist lizze wy fjouwer lânboupassearstripen oan. Sa kin lânbouferkear it gewoane ferkear feilich foarby gean litte.

Een bovenaanzicht van waar de ovonde precies komt en hoe dat er dan uit ziet.

Planning

Lykas hjirboppe neamd hawwe wy noch net alle grûn yn besit. Wy kinne dêrom no noch gjin eksakte planning fan de wurksumheden jaan. De planning hinget foaral ôf fan 'e grûnoankeap. Sadree't wy alle grûn hawwe, kin de oanbestegingsproseduere begjinne. Dêrneist hinget de planning ôf fan wurksumheden oan oare diken en brêgen. 

Sadree't wy oan de Uterwei begjinne kinne, is de trochrintiid sawat in healjier

Op 'e hichte bliuwe?

Wolle jo op 'e hichte bliuwe fan de wurksumheden oan de Uterwei? Meld jo dan fia ûndersteande knop oan foar de digitale nijsbrief. Hawwe jo gjin e-mailadres en wolle jo graach op 'e hichte bliuwe? Nim dan kontakt op mei it klantkontaktsintrum fia ûndersteand telefoannûmer om in nijsbrief op papier oan te freegjen.

Oanmelde nijsbrief

Kontakt

Hawwe jo fragen of opmerkings oer dit projekt? Dan kinne jo kontakt opnimme fia telefoannûmer 058 – 292 59 25 fan moandei oant en mei freed ûnder kantoartiden of e-mail provincie@fryslan.frl.