ChristenUnie

4e loko-kommissaris 

Gedeputeerde Matthijs de Vries

Portefúlje

  • Natuer
  • VTH
  • Ynfra
  • Iepenbier Ferfier

It Waad

Mail: secr.gs.vries@fryslan.frl

Njonkenfunksjes op persoanlike titel

Gjin