Wolst mear witte oer hoe 't it wurkjen by provinsje Fryslân no écht is? Lês dan de ferhalen fan in oantal fan ús meiwurkers dy 't dy presys fertelle wat it ynhâldt.

 • Marten Kalsbeek

  Marten Kalsbeek is nautysk hanthavener by Provinsje Fryslân. Gjin kantoarbaan, mar alle dagen it wetter op mei ien fan ’e boaten fan Provinsjale Wettersteat. Lês wat Marten fertelt oer syn baan.

 • Esther Heida

  Esther Heida is koördinator Public Affairs. Ienfâldich sein giet dat oer lobbywurk yn Den Haach en Brussel om dingen foarinoar te krijen foar Fryslân. Lês wat Esther fertelt oer har wurk.

 • Sana Haiderzada

  Sana Haiderzada is projektlieder sivile technyk/duorsumens & sirkulariteit. In baan dêr’t al syn ynteresses en kapasiteiten yn byinoar komme. Lês it ferhaal fan Sana oer syn wurk.

 • Hilde Kloosterziel

  Hilde Kloosterziel is koördinator fan it romte- en kwaliteitstiim. Dat tiim advisearret yntern en ekstern oer de romtlike kwaliteit yn Fryslân. Lês it ferhaal fan Hilde oer har wurk.