It byhâlden fan de aktualiteiten om kearnenerzjy hinne is aksje 15 út it Enerzjyprogramma 2022 -2025. Begjin 2023 is troch Sameen, yn opdracht fan de provinsje in literatuerstúdzje útfierd. Dy stúdzje hat laat ta it Kennisdossier Kernenergie.

It Kennisdossier jout ynsjoch yn in tal ûnderwerpen dy't te krijen hawwe mei kearnenerzjy. Der wurdt ûnder oare yngien op de situaasje yn Nederlân, op de situaasje yn in pear buorlannen en op ferskate foarmen fan kearnenerzjy. Yn it dokumint wurdt ek yngien op de foar- en neidielen fan kearnenerzjy. It dokumint nimt dêrby gjin stânpunt yn

Dokumint

Hawwe jo problemen mei de lêsberens? Dan kinne jo in formulier ynfolje of belje mei it Klantkontaktsintrum. Sy helpe jo graach fierder.