De provinsje Fryslân set yn op de ûntwikkeling en realisaasje fan natuer. It giet hjirby om permaninte omfoarming fan lânbougrûn nei natuer en it ynrjochtsjen fan dizze gebieten binnen it Natuurnetwerk Nederland (NNN ). Grûneigeners wurde stimulearre om mei te dwaan oan natuerûntwikkeling. Sy kinne hjirfoar subsydzje oanfreegje op basis fan de Subsydzjeregeling Kwaliteitsimpuls Natuer en Lânskip (SKNL)(externe link). De hichte fan dy subsydzje wurdt bepaald oan de hân fan de taksearre lânbouwearde. De ôfwurdearring wurdt bepaald oan de hân fan it ferskil tusken de taksearre lânbou - en natuerwearde.

Op dit stuit is der gjin iepenstelling fan dizze regeling. Nei ferwachting sil dizze regeling der yn de maitiid fan 2023 wer opsteld wurde.

Ynformaasje oer de subsydzjeregeling


Dizze regeling is bedoeld foar it omsetten fan lânbougrûn nei natuer binnen it NNN en it fierder ûntwikkeljen en ferheegjen fan de natuerkwaliteit. As jo lânbougrûn bliuwend omsette wolle yn bosk - of natuerterrein, sakket de ekonomyske wearde fan de grûn. Hjirfoar wurde jo kompensearre. Dizze weardedelgong wurdt bepaald troch de taksearre lânboukundige wearde. Dêr wurdt ûnder de hjoeddeiske regeling maksimaal 85% fan fergoede.

Ynrjochting fan perselen

It kin wêze dat jo perselen noch ynrjochte wurde moatte foar de natuer. Ynrjochting kin nedich wêze om it (ambysje) natuerdoel te realisearjen. Tink bygelyks oan it opheegjen fan it wetterpeil. Meidwaan oan de SKNL betsjut ek dat jo gjin beswier hawwe tsjin de ynrjochting. Fansels bart dat yn goed oerlis mei jo. Wy fersykje jo freonlik yn jo realisaasjeplan om dêr rynsk omtinken oan te jaan. De ynrjochtingskosten fan in troch de provinsje goedkard plan wurde folslein betelle troch de provinsje. De ynrjochting komt pas letter, nei passearjen fan de kwalitative ferplichting.

Om hokker grûnen giet it?


Oan de hân fan ferskate beliedsstikken is bepaald op hokker grûnen in natueropjefte leit. Grûnslach hjirfoar binne ynternasjonale, Europeeske, lanlike en provinsjale ôfspraken. Yn Fryslân is it NNN yndield yn fjouwer prioriteiten:
 

 • Prioriteit 1: Kader Richtlijn Water (KRW)
 • Prioriteit 2: Natura 2000
 • Prioriteit 3 en 4: Provinciaal Netwurk

Op ûnderstaande kaart kinne jo sjen hokker grûnen yn oanmerking komme.


Klik hjir(externe link) foar in gruttere kaart.

Iepenstelling

Foar de iepenstelling fan de SKNL stelt Deputearre Steaten yn totaal fyftjin miljoen euro beskikber(externe link). Dêrby jilde de folgjende útgongspunten:
 

 • Foar perselen dy ‘t oanjûn binne as prioriteit 1: KRW of prioriteit 2: Natura 2000 is it subsydzjeplafond tsien miljoen euro;
 • Foar de perselen binnen prioriteit 3 en 4: it oare part fan it provinsjale Natuernetwurk, is it subsydzjeplafond fiif miljoen euro. Mooglik komt dêr noch fiif miljoen euro by, mar dêr moat Provinsjale Steaten yn novimber earst in beslút oer nimme;
 • Oanfragen moatte tusken 1 novimber en 22 novimber 2021 yntsjinne wêze;
 • Foar de oanfragen jildt dat de datum fan binnenkomst fan (folslein) oanfraachformulier de folchoarder fan yn behanneling nimt. Oanfragen wurde behannele oant it subsydzjeplafond berikt is.

Oanfraach yntsjinje

By de downloads fine jo it oanfraachformulier. Hjiryn stiet hokker ynformaasje en hokker bylagen jo allegear oanleverje moatte. Dêr heart ek in realisaasjeplan by. Om jo in byld te jaan fan hoe 't sa 'n plan derút sjocht, fine jo by de downloads ek in foarbyldplan. De folsleine oanfraach kinne jo fan 1 novimber oant en mei 22 novimber 2021 tastjoere. Yn it oanfraachformulier lêze jo hoe 't dat kin en wêr 't dat hinne stjoerd wurde moat.

Oanfraachformulier

Wurkwize

Hjirnei wurdt puntsgewiis útlein wat der mei jo SKNL-oanfraach bart nei it yntsjinjen.
 

 • Jo krije in ûntfangstbefêstiging;
 • De oanfraach wurdt beoardiele op folsleinens; as dy net folslein is wurde jo skriftlik fersocht om de ûntbrekkende gegevens oan te leverjen. Tink derom: op dit stuit wurdt noch net op ynhâld beoardiele, mar wol oft alle ûnderdielen (ek yn it realisaasjeplan) oanwêzich binne;
 • By folsleinens wurdt de oanfraach yn behanneling nommen en ynhâldlik beoardiele. Yn dizze faze kin it wêze dat wy kontakt mei jo opnimme om mear dúdlikheid te krijen oer de ynhâld fan jo oanfraach. Faak sil dat oer it realisaasjeplan gean;
 • As de oanfraach goed befûn is, wurde de perselen taksearre;
 • Wannear 't de taksaasje bekend is, wurdt der in advys opsteld foar it opmeitsjen fan in beskikking; - Dêrnei krije jo de beskikking dêr 't ek de hichte fan de ôfwurdearring yn neamd stiet. Tsjin de beskikking en dus ek tsjin de hichte fan de ôfwurdearring kinne jo motivearre beswier oantekenje;
 • Nei ûntfangst fan de beskikking en by gjin beswier moatte jo binnen ien jier de kwalitative ferplichting by de notaris tekenje. Yn in kwalitative ferplichting ferklearret jo dat jo perselen fan lânboubestimming yn natuerbestimming feroare is. De kwalitative ferplichting hat gjin eindatum en wurdt ynskreaun by it kadaster en is iepenbier;
 • Nei de ûndertekening fan de kwalitative ferplichting wurdt de ôfwurdearring yn ien kear oan jo útbetelle.

Belangstelling? Komme jo der net út? Nim dan kontakt op!

De kommende perioade ynventarisearje wy oft der belangstelling is foar dizze regeling. Hjirfoar ferstjoert de provinsje brieven en wurde jo mooglik telefoanysk benaderjen. Hawwe jo grûn lein binnen ien fan de prioritêre gebieten en hawwe jo belangstelling? Dan ferwize wy jo graach nei ús folder Particulier Natuurbeheer. Dêryn fine jo mear ynformaasje en wurdt taljochte wat de gefolgen binne fan it omsetten fan lânbou nei natuer.

Mochten jo noch mear fragen hawwe oft jo belangstelling trochjaan wolle, dan kinne jo in e-mail stjoere nei SANL@fryslan.frl. Ferwiis dan yn it ûnderwerp nei SKNL2021. Jo kinne ek kontakt opnimme mei it Klant Contact Centrum fan de provinsje Fryslân fia 058 - 292 59 25. Sy helpe jo graach fierder.