De provincie Fryslân zet in op de ontwikkeling en realisatie van natuur. Het gaat hierbij om permanente omvorming van landbouwgrond naar natuur en het inrichten van deze gebieden binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Grondeigenaren worden gestimuleerd om mee te doen aan natuurontwikkeling. Zij kunnen hiervoor subsidie aanvragen op basis van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). De hoogte van deze subsidie is variabel en hangt samen met de afwaardering die plaatsvindt. De afwaardering wordt bepaald aan de hand van het verschil tussen de getaxeerde landbouw- en natuurwaarde.

De subsidieregeling staat open van 1 mei 2023 tot en met 1 augustus 2023.

Besluit vaststelling SKNL 2023 in Provinciaal blad.

Informatie over de subsidieregeling

Deze regeling is bedoeld voor het omzetten van landbouwgrond naar natuur binnen het NNN en het verder ontwikkelen en verhogen van de natuurkwaliteit. Als u landbouwgrond blijvend wilt omzetten in bos- of natuurterrein, daalt de economische waarde van de grond. Hiervoor wordt u gecompenseerd. De hoogte van de compensatie wordt bepaald middels het verschil in de getaxeerde landbouwkundige waarde en de getaxeerde natuurwaarde. Het verschil van deze twee taxaties wordt vergoed

Inrichting van percelen

Het kan zijn dat uw percelen nog ingericht moeten worden voor de natuur. Inrichting kan nodig zijn om het (ambitie) natuurdoel te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan het ophogen van het waterpeil. Meedoen aan de SKNL betekent tevens dat u geen bezwaar hebt tegen de inrichting. Uiteraard gebeurt dat in goed overleg met u. Wij verzoeken u vriendelijk in uw realisatieplan hier ruimschoots aandacht aan te besteden. De inrichtingskosten van een door de provincie goedgekeurd plan worden volledig betaald door de provincie. De inrichting komt pas later, na passeren van de kwalitatieve verplichting.

Om welke gronden gaat het?

Aan de hand van diverse beleidsstukken is bepaald op welke gronden een natuuropgave ligt. Grondslag hiervoor zijn internationale, Europese, landelijke en provinciale afspraken. In Fryslân is het NNN ingedeeld in vier prioriteiten:

 • Prioriteit 1: Kader Richtlijn Water (KRW)
 • Prioriteit 2: Natura 2000
 • Prioriteit 3 en 4: Provinciaal Netwerk

Op onderstaande kaart kunt u zien welke gronden in aanmerking komen.


Klik hier voor een grotere kaart.

Openstelling

Voor de openstelling van de SKNL gelden de volgende uitgangspunten:

 • Percelen die aangegeven zijn als prioriteit 1, 2, 3 of 4 en in bovenstaande kaart staan aangegeven.
 • Percelen die in aanmerkinging komen voor deze openstelling dienen op de kadastrale lijst te staan.
 • De openstelling is van 1 mei 2023 tot en met 1 augustus 2023.
 • Voor de aanvragen geldt dat de datum van binnenkomst van het (volledige) aanvraagformulier de volgorde van in behandeling nemen bepaalt.

Aanvraag indienen

Bij de downloads vindt u het aanvraagformulier. In het aanvraagformulier staat welke informatie en welke bijlagen u allemaal aan moet leveren. Daar hoort ook een realisatieplan bij. Om u een beeld te geven van hoe zo’n plan eruit ziet, vindt u bij de downloads ook een voorbeeldplan. De openstelling is van 1 mei 2023 tot en met 1 augustus 2023, in deze periode kunt u de volledige aanvraag toesturen. In het aanvraagformulier leest u hoe dat kan en waar dat naartoe gestuurd moet worden.

Werkwijze

Hierna wordt puntsgewijs uitgelegd wat er met uw SKNL-aanvraag gebeurt na indiening.

 • U krijgt een ontvangstbevestiging;
 • De aanvraag wordt beoordeeld op volledigheid; indien deze niet volledig is wordt u schriftelijk verzocht de ontbrekende gegevens aan te leveren;
 • Let op: op dit moment wordt nog niet op inhoud beoordeeld, maar wel of alle onderdelen (ook ín het realisatieplan) aanwezig zijn;
 • Bij volledigheid wordt de aanvraag in behandeling genomen en inhoudelijk beoordeeld. In deze fase kan het zijn dat we contact met u opnemen om meer duidelijkheid te krijgen over de inhoud van uw aanvraag. Vaak zal dat over het realisatieplan gaan;
 • Indien de aanvraag goed is bevonden, worden de percelen getaxeerd;
 • Wanneer de taxatie bekend is, wordt er een advies opgesteld voor het opmaken van een beschikking;
 • Daarna ontvangt u de beschikking waarin ook de hoogte van de afwaardering staat genoemd. Tegen de beschikking en dus ook tegen de hoogte van de afwaardering kunt u gemotiveerd bezwaar aantekenen;
 • Na ontvangst van de beschikking en bij geen bezwaar moet u binnen één jaar de kwalitatieve verplichting bij de notaris tekenen. In een kwalitatieve verplichting verklaart u dat uw percelen van landbouwbestemming in natuurbestemming is veranderd. De kwalitatieve verplichting kent geen einddatum en wordt ingeschreven bij het kadaster en is openbaar;
 • Na de ondertekening van de kwalitatieve verplichting wordt de afwaardering in één keer aan u uitbetaald.

Belangstelling? Komt u er niet uit? Neem dan contact op!

De komende periode inventariseren we of er belangstelling is voor deze regeling. Hiervoor verstuurt de provincie brieven en wordt u mogelijk telefonisch benaderd. Heeft u grond gelegen binnen één van de prioritaire gebieden en heeft u belangstelling? Dan verwijzen wij u graag naar onze folder Particulier Natuurbeheer. Daarin vindt u meer informatie en wordt toegelicht wat de gevolgen zijn van het omzetten van landbouw naar natuur.

Mocht u nog meer vragen hebben of uw belangstelling willen doorgeven, dan kunt u een e-mail sturen naar SANL@fryslan.frl. Verwijs dan in het onderwerp naar SKNL2023. U kunt ook contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de provincie Fryslân via 058 - 292 59 25. Zij helpen u graag verder.