Foar de útfiering fan maatregels om de natuerkwaliteit fan natuerterreinen te ferheegjen, kinne sertifiseerde natuerbeheerders súbsydzje oanfreegje op grûn fan artikel 8, kêst 4 fan de Subsydzjeregeling kwaliteitsympuls natuer en lânskip provinsje Fryslân 2022 (SKNL)(eksterne keppeling).

De neikommende organisaasjes kinne subsydzje oanfreegje

  • It Fryske Gea
  • Natuurmonumenten
  • Staatsbosbeheer
  • Natuurcollectief Fryslân
  • Bosgroep Noord Oost Nederland

Subsydzjeplafond

Foar eltse organisaasje jildt in subsydzjeplafond.

Foar hokker maatregels?

Yn bylage 1 fan it iepenstellingsbeslút is opnommen foar hokker maatregels jo subsydzje oanfreegje kinne.

Yntsjinningsterminen

  • fan 15 oktober oant ‘e mei 15 desimber 2022
  • fan 1 april 2023 oant ‘e mei 15 mei 2023
  • fan 1 september 2023 oant ‘e mei 31 oktober 2023

It iepenstellingsbeslút fine jo hjir:

Iepenstellingsbeslút(eksterne keppeling) SKNL foar maatregels fan it Provinsjaal Utfieringsprogramma Natuer

Hoe tsjinje jo in oanfraach yn?

Jo kinne subsydzje oanfreegje troch it ynfoljen fan it oanfraachformulier (sjoch hjir ûnder). Hjiryn stiet ek hokker ynformaasje en hokker bylagen jo oanleverje moatte. Yn it oanfraachformulier lêze jo hoe’t dat kin en wêr’t it formulier hinne stjoerd wurde moat.