Provinsje Fryslân is ferantwurdlik foar it iepenbier ferfier yn Fryslân. Arriva fersoarget it regionale treinferfier en it busferfier yn Fryslân en op de Waadeilannen, de Qliner 315 en it stedsferfier yn Ljouwert. De spoarferbining nei Swol en de Rânestêd wurdt troch NS fersoarge.