Beslút fan Deputearre Steaten fan Fryslân d.d. 6 oktober 2020, ta it fêststellen fan it tal guozzen dat, yn de perioade fan 1 oktober 2020 oant uterlik 31 maaie 2021, op syn meast ôfsketten wurde mei  

Deputearre steaten fan Fryslân,

Mei it each op kêst 3.3, twadde lid en kêst 5.3, earste en twadde lid fan de Wet natuurbescherming;

Mei it each op kêst 5.6, earste lid, ûnder 1.2 en ûnder 1.3 fan de Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017;

Oerwagende dat Deputearre Steaten op grûn fan kêst 5.6, earste lid, ûnder 1.2 fan de Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017 alle jierren, foar de perioade fan 1 oktober fan in jier oant uterlik 31 maaie fan it jier dêrop, de tallen fan de blêsguozzen, pauguozzen en skiere guozzen dy’t ôfsketten wurde meie, fêststelle moatte;

Oerwagende dat Deputearre Steaten op grûn fan kêst 5.6, earste lid, ûnder 1.3 fan de Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017 alle jierren in warskôgingsgrins foar de blêsgoes, de paugoes en de skiere goes fêststelle moatte;

Beslute:

I. It maksimaal tal guozzen dat yn de perioade fan 1 oktober 2020 oant uterlik 31 maaie 2021 ôfsketten wurde mei fêst te stellen op:

i. 25.000 blesguozzen; en:

ii. 100.000 pauguozzen; en:

iii. 25.000 skiere guozzen.

II. De warskôgingsgrins foar de perioade fan 1 oktober 2020 oant uterlik 31 maaie 2021 fêst te stellen op:

i. 21.250 deade blesguozzen; en:

ii. 85.000 deade pauguozzen; en:

iii. 21.250 deade skiere guozzen.

Gjin beswier en berop mooglik tsjin dit beslút

Tsjin dit beslút kinne gjin gebrûk makke wurde fan rjochtsmiddels. As earste omdat dit beslút in beheining of foarskrift befettet fan de frijstelling dy’t op grûn fan kêst 3.3, twadde lid fan de Wet natuurbescherming troch Provinsjale Steaten by feroardering ferliend is. Twads stiet der gjin berop iepen tsjin dit beslút omdat dit beslút sels in algemien ferbinend foarskrift is.

Taljochting

Ynlieding

Guozzeskea is in grut probleem yn Fryslân. Ut de sifers fan de evaluaasje fan de Fryske Guozze-oanpak 2017 die bliken dat de guozzeskea yn de perioade fan 2014 oant en mei 2017 flink tanommen wie. Dat jilde foar de totale guozzeskea yn de hiele provinsje, mar ek foar de guozzeskea de wyldbehearienheid. Yn de Fryske Guozze-oanpak 2017-2020, lykas fêststeld troch Deputearre Steaten fan Fryslân (hjirnei: DS) op 17 oktober 2017, is fêstlein dat Fryslân oant 2020 flink ynset op de reduksje fan guozzeskea (hjirnei ek: guozzebelied).

It mei sin dea meitsjen en fersteuren fan bles-, pau en skiere guozzen is ferbean op grûn fan kêst 3.1 fan de Wet natuurbescherming (hjirnei: Wnb). Provinsjale Steaten (hjirnei: PS) meie op grûn fan kêst 3.3, twadde lid, fan de Wnb by feroardering frijstelling fan dat ferbod ferliene.

PS hat fan dy mooglikheid gebrûk makke en op basis fan kêst 5.6, earste lid, ûnder 1.1, fan de Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017 (hjirnei Verordening), frijstelling ferliend foar it mei sin fersteuren en dea meitsjen fan de bles-, kol- en skiere guozzen om wichtige skea oan gewaaksen foar te kommen. DS ferwiisd fierder nei de Verordening en de taljochting dêrop.

Op grûn fan kêst 5.6, earste lid, ûnder 1.2 fan de Verordening stelt DS alle jierren in maksimum fêst fan it tal bles-, pau- en skiere guozzen dat, rekkene fan 1 oktober fan it iene jier oant uterlik 31 maaie fan it jier dêrop, ôfsketten wurde mei. As it maksimum berikt is dan is it dea meitsjen fan dy guozzesoarten net langer tastien. Dy oantallen wurde fêststeld om foar te kommen dat by it ferjeien mei it stypjend ôfsjitten tefolle guozzen sketten wurde en de ynstânhâlding fan de soarten dêrtroch yn gefaar komme kinne soe. Dêrneist stelt DS op grûn fan kêst 5.6, earste lid, ûnder 1.3 fan de Verordening alle jierren in warskôgingsgrins fêst foar deselde perioade. Sadree’t dy grins berikt is rapportearret de Faunabehearienheid dat oan DS. Yn de Fryske Guozze-oanpak 2017-2020 is dy warskôgingsgrins op 85% fan it maksimaal tastiene guozze-ôfskot steld.

Tarieding

As tarieding op it beslút ta it fêststellen fan it maksimaal tastiene ôfskot oangeande de blesgoes, paugoes en de skiere goes foar de perioade fan 1 oktober 2020 oant uterlik 31 maaie 2021 hat DS kennis fergearre oer de relevante feiten en de ôf te wagen belangen.

Motivearring

De pauguozzen, blesguozzen en skiere guozzen binne yn in geunstige steat fan ynstânhâlding. Om skea te bestriden en dêrby beskerme guozzen dea te meitsjen moat, yn it ramt fan de beskermingsplicht dy’t de provinsje hat, in sekuere ôfwaging makke wurde tusken oan ‘e iene kant de needsaaklike yntinsivere skeabestriding en oan ‘e oare kant de beskerming fan soarten. Dêrby is sjoen nei it feit dat de maatregels dy’t yn 2014 fêststeld binne net genôch effekt hân hawwe. Krekt oarsom, út de evaluaasje fan de Fryske Guozze-oanpak fan 2017 die bliken dat de skea sels tanommen wie. It oanskerpjen yn de Fryske Guozze-oanpak 2017 is basearre op it romtlik behear (ferjeie nei de foerazjeargebieten). Njonken it romtlik behear binne de (provinsjaal fêststelde) beheinende maatregels foar it ferjeien met stypjend ôfskot opheft.

Om foar te kommen dat it tal deade guozzen sa grut is dat ynstânhâldingsdoelen oan ‘e oarder komme, moat der in maksimum fêststeld wurde (Rb Midden-Nederland, 12 april 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:2129.). It maksimale tal guozzen dat dea makke wurde mei is mei in berekkeningssystematyk fêststeld, ynklusyf ynboude feilichheden, yn de Fryske Guozze-oanpak 2017-2020, lykas fêststeld op 17 oktober 2017 troch DS.

Mei it each op de (tige) goede steat fan ynstânhâlding fan de paugoes en de skiere goed hat DS it maksimaal tastiene ôfskot fan dy guozzesoarten en de warskôgingsgrins dy’t dêrby heart, net wizige. Ut de meast resinte sifers docht bliken dat de trend foar de blesgoes yn Fryslân nei ûnwis wizige is. Op basis fan it foarsoarchbegjinsel hat DS dêrop besletten it maksimaal tastiene ôfskot fan de blesgoes te ferleegjen.   

Dat betsjut dat:

I. It maksimaal tal guozzen dat yn de perioade fan 1 oktober 2020 oant uterlik 31 maaie 2021 ôfsketten wurde mei fêst te stellen op:

i. 25.000 blesguozzen; en:

ii. 100.000 pauguozzen; en:

iii. 25.000 skiere guozzen.

II. De warskôgingsgrins foar de perioade fan 1 oktober 2020 oant uterlik 31 maaie 2021 fêst te stellen op:

i. 21.250 deade blesguozzen; en:

ii. 85.000 deade pauguozzen; en:

iii. 21.250 deade skiere guozzen.

Beslút fan Deputearre Steaten fan Fryslân d.d. 10 maart 2020, ta it wizigjen fan it beslút d.d. 3 desimber 2019 ta it ferlingjen fan it Faunabehearplan Winterguozzen 2018-2020 fan de Stichting Faunabeheereenheid Fryslân

Deputearre Steaten fan Fryslân

mei it each op kêst 3.12, earste oant en mei sânde lid en it njoggende lid fan de Wet natuurbescherming, oangeande it opstellen, fêststellen en goedkarren fan in faunabehearplan;

mei it each op haadstik 3 fan de Feroardering Wet natuurbescherming Fryslân 2017, oangeande regels oangeande in faunabehearplan;

Beslute :

It beslút d.d. 3 desimber 2019 ta it ferlingjen fan it Faunabehearplan Winterguozzen 2018-2020 fan de Stichting Faunabeheereenheid Fryslân as neikomt te wizigjen:

It Faunabehearplan Winterguozzen 2018-2020 mei 24 moanne te ferlingjen mei yngong fan 1 jannewaris 2021.

Beswier

Dejinge dy’t streekrjocht belang by dit beslút hat, kin dêr binnen seis (6) wike neidat it ferstjoerd is, in beswierskrift tsjin yntsjinje by Deputearre Steaten, Postbus 20120, 8900 HM yn Ljouwert.

It beswierskrift moat ûndertekene wurde en der moatte yn alle gefallen yn neamd wurde:

 • a. de namme en it adres fan de yntsjinner;
 • b. de datum;
 • c. in omskriuwing fan it beslút dêr’t it beswier op slacht;
 • d. de grûnen fan it beswier.

Dit beslút sil fierders neffens kêst 6:19, tredde lid, fan de Algemene wet bestuursrecht daliks meidield wurde oan de Rechtbank Noord-Nederland, dêr’t beroppen tsjin it beslút fan 9 oktober 2018, ta it goedkarren fan it Faunabehearplan Winterguozzen 2018-2020 fan de Stichting Faunabeheer Eenheid Fryslân, yn behanneling binne. De beroppen dy’t tsjin neamd beslút fan 9 oktober 2018 ynsteld binne, slagge op grûn fan kêst 6:19, earste lid, fan de Algemene wet bestuursrecht fan rjochtswegen ek op dit beslút. Beswierskriften dy’t tsjin dit beslút yntsjinne wurde, sille neffens kêst 6:19, fjirde lid, fan de Algemene wet bestuursrecht nei de Rechtbank Noord-Nederland trochstjoerd wurde foar de behanneling as beropskrift.

Taljochting

By beslút fan 27 febrewaris 2019 hat PS de jildichheidsdoer fan de Fryske Guozze-oanpak 2017-2020 (hjirnei: it belied) ferlinge, oant en mei it jier 2023. It belied en de útfiering dêrfan binne lykwols net wizige. Mei it beslút ta it ferlingjen fan de jildichheidsdoer fan it faunabehearplan is it doel dy jildichheidsdoer gelyk mei de jildichheidsdoer fan it belied rinne te litten. By fersin is neilitten yn it beslút fan 3 desimber 2019 de yngongsdatum fan 1 jannewaris 2021 te neamen. Mei dit beslút wurdt dat ferholpen. It beslút ta it ferlingjen fan de jildichheidsdoer fan it faunabehearplan moat achte wurde ûnder it beslút ta it goedkarren fan it faunabehearplan te fallen. DS hat miend de jildichheidsdoer fan it faunabehearplan mei twa jier ferlingje te kinnen, omdat út de evaluaasjes ‘Update Fryske guozze-oanpak 2018’ en ‘Update Fryske guozze-oanpak 2019’ gjin feiten en omstannichheden nei foaren kommen binne dy’t in oanpassing fan it faunabehearplan needsaaklik meitsje. Yn neamde ‘Updates’ steane sifers oer de wichtichste parameters, lykas de ûntwikkeling fan de guozzeskea, de ûntwikkeling fan it tal guozzen, de ûntwikkeling fan de aksjes om se te ferjeien en it tal sketten guozzen.

Rapport ûndersyk effekten fan it guozzeferjeien op fretskea

De provinsje hat ûndersyk dwaan litten nei de effektiviteit fan de Fryske guozze-oanpak. Dêr docht út bliken dat skea troch guozzen oan boerelân yn de ôfrûne twa jier minder wurden is. Yn dy perioade binne guozzen yntinsiver nei de foerazjeargebieten ferjage. It is mooglik dat ek oare faktoaren meispilen, bygelyks geunstige groei-omstannichheden en dat der wat minder guozzen yn Fryslân oerwinteren. Foar de evaluaasje binne mear mjittings nei de gershichte útfierd as gewoanwei. Dêr docht út bliken dat it gers yn ‘e maitiid, nei’t de guozzen fuort geane, in groeispurt makket. It docht bliken dat op 80% fan de ûndersochte perselen de fretskea troch guozzen op it stuit fan meanen ynhelle is.

De provinsje wol dêr neier ûndersyk nei dwaan litte. Dêr moat yn neigien wurde oft de ûndersyksresultaten fan de evaluaasje yn oarder binne en hokker faktoaren ta dy ûndersyksútkomsten laat hawwe. Mei in ferfolchûndersyk kin hifke wurde oft de resultaten dy’t yn Fryslân fûn binne, ek yn oare provinsjes en yn oare (waars)omstannichheden fûn wurde. De provinsje Fryslân hat BIJ12 Faunazaken frege om dat ûndersyk te dwaan.

Salang’t de ûndersiken rinne, feroaret der neat foar grûnbrûkers. Yn de taksaasjemetoaden of temjittekommings wurdt neat oanpast. Foar de perioade dêrnei hinget it fan de útkomsten fan de ferfolchûndersiken ôf. Útgongspunt is dat de provinsje foar skea in ridlike en billike temjittekomming jout. Der kinne juridysk sjoen gjin temjittekommings beskikber steld wurde foar skea, dy’t der net is.

 De evaluaasje fan de Guozze-oanpak is oan Provinsjale Steaten oanbean.

Beslút fan Deputearre Steaten fan Fryslân d.d. 3 desimber 2019, om it Faunabeheerplan 2014-2019 en it Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020 fan de Stichting Faunabeheereenheid Fryslân te ferlingjen

Deputearre Steaten fan Fryslân

mei it each op kêst 3.12, earste oant en mei sânde lid en it njoggende lid fan de Wet natuurbescherming, oangeande de opstelling, fêststelling en goedkarring fan in faunabehearplan;

mei it each op haadstik 3 fan de Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017, oangeande regels foar in faunabehearplan;

Beslute:

 1. it Faunabeheerplan 2014 -2019, ynklusyf haadstik ree en de aktualisearring en de oanfolling fan it faunabehearplan foar jacht- en frijstelde soarten, mei 24 moannen te ferlingjen;
 2. it Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020 mei 24 moannen te ferlingjen.

Beswier

Dejinge waans belang streekrjocht by dit beslút behelle is, kin tsjin dit beslút binnen seis (6) wike nei it ferstjoeren dêrfan in beswierskrift by Deputearre Steaten yntsjinje, Postbus 20120, 8900 HM  yn Ljouwert.

Yn it beswierskrift moat op syn minst stean:

 • de namme en it adres fan de yntsjinner;
 • de deitekening;
 • in omskriuwing fan it beslút dêr’t it beswier op rjochte is;
 • de  grûnen fan it beswier;
 • de hantekening fan de yntsjinner.

Mear ynformaasje oer de beswierskrifteproseduere fine jo op www.fryslan.frl ûnder ‘contact’, of jo kinne belje mei it sekretariaat fan de beswierskriftekommisje: tel. 058 - 292 51 57.

Taljochting

ad i.       Ferlinging Faunabeheerplan 2014-2019 ynklusyf haadstik ree en de oanfolling fan it faunabehearplan foar jacht- en frijstelde soarten

Op 13 jannewaris 2015 hawwe wy it Faunabeheerplan 2014-2019 goedkard. Dat plan is maksimaal 5 jier jildich en rint oant en mei 31 desimber 2019. Op 30 juny 2015 is it haadstik ree oan it Faunabeheerplan 2014-2019 tafoege. As lêste is op 11 july 2017 de oanfolling fan it faunabehearplan foar jacht- en frijstelde soarten troch ús goedkard.

Jo hawwe ús op 10 septimber 2019 fersocht it hiele Faunabeheerplan 2014-2019 mei 2 jier te ferlingjen. Kêst 3.3 lid 2 fan de Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017 makket it mooglik om de jildichheidsdoer fan it hjoeddeistige plan mei maksimaal 24 moannen te ferlingjen.

De Faunabeheereenheid Fryslân hat foar in wurkwize keazen om net yn ien kear it hiele faunabehearplan te ferfangen troch in nij faunabehearplan, mar om dat yn parten, dy’t apart aktualisearre wurde as dêr oanlieding foar is, op te knippen. Dêrtroch wurdt it wurk foar de Faunabeheereenheid lykmjittiger ferdield en is it jildende faunabehearplan op aktuele gegevens basearre. Om’t wy ús yn dy nije wurkwize fine kinne en der gjin ynhâldlike beswieren besteane, ferlingje wy de rintiid fan it Faunabeheerplan 2014-2019 mei 24 moanne.

Foar reeën wurdt in nij faunabehearplan taret, dat sa gau as mooglik oan ús foarlein wurdt. Dêrtroch is der sprake fan in konkreet sicht op it fêststellen fan dat faunabehearplan. Der ferlinging fan it haadstik ree fan Faunabeheerplan 2014-2019 is allinne om de tuskenlizzende perioade oer te brêgjen. No’t der ek gjin ynhâldlike beswieren tsjin in ferlinging besteane, ferlingje wy ek de rintiid fan it haadstik ree fan it Faunabeheerplan 2014-2019 mei 24 moanne.

ad. ii      Ferlinging Faunabeheerplan winterganzen 2018 -2020

Op 9 oktober 2018 hawwe wy it Faunabeheerplan 2018-2020 goedkard. Mei dat faunabehearplan wurdt útfiering oan de Fryske Guozze-oanpak 2017-2020 jûn. Op 27 febrewaris 2019 hawwe Provinsjale Steaten fan Fryslân de Fryske Guozze-oanpak 2017-2020 sûnder wizigings oant en mei 2023 ferlinge. Om dy reden ferlingje wy it Faunabeheerplan mei 24 moanne.

Fryske Guozze-oanpak: beskermje en skea bestride

De basis fan de Fryske Guozze-oanpak bestiet út de balâns tusken oan ‘e iene kant it beskermjen fan guozzen en oan ‘e oare kant it bestriden fan skea oan boerelân. De guozzeskea is de lêste jierren fierder tanommen. Ek it tal guozzen groeit troch. It giet dan om beskerme guozzen. Om dy reden is it net mooglik hiele flugge en yngripende maatregels te nimmen. Dan kinne de saneamde ‘ynstânhâldingsdoelen’  op it aljemint komme. Dêr komt by dat guozzen ek by ús provinsje hearre.

Guozzenijsbrief

Formulier om de ôfwêzichheid fan guozzen te registreren 

Fanwegen de tanimmende skea is der by de evaluaasje fan 2017 foar keazen om de beskerming fan guozzen te beheinen en mear mooglikheden te bieden om de skea te bestriden en foar te kommen.

De beskerming fan de guozzen kriget yn grutte halen foarm troch de ynstelde guozzefoerazjeargebieten. De mooglikheden om skea te bestriden kriget foarm yn it ferjeien en it stypjend ôfsjitten. Dat lêste stiet yn it Faunabehearplan.

Faunabehearplan Winterguozzen 2017-2019

Faunabehearplan goedkard 

It Faunabehearplan Winterguozzen 2017-2019 foar de Fryske Guozze-oanpak is op 12 desimber 2017 troch de provinsje Fryslân goedkard. Yn dat plan stiet hoe’t de guozze-oerlêst bestriden wurdt. It plan is troch de Faunabehearienheid opsteld.

Mar de Fryske Guozze-oanpak wie dochs al fêststeld? Ja, dat is sa, de provinsje hat it belied fêststeld, mar dat is net genôch. It is wetlik ferplichte dat der in oanpast Faunabehearplan fêststeld wurdt. It opstellen fan dat plan bart troch de Faunabehearienheid. Dêryn sitte ûnder oare de jagers-, lânbou- en natuerorganisaasjes. Dêrnei moat Deputearre Steaten it Faunabehearplan goedkarre. Earst dan kin elk oan de slach. Dat betsjut dat de mooglikheden om de Fryske Guozze-oanpak út te fieren no útwreide binne. Tsjin it goedkarringsbeslút is beswier en berop mooglik.

U kinne it Faunabehearplan Winterguozzen 2017-2019 hjir ynsjen.

Beswierskrift yntsjinje

Binne jo belanghawwende en it net iens mei de goedkarring fan it Faunabehearplan Winterguozzen 2017-2019? Dan kinne jo yn de perioade fan op besjen lizzen in motivearre beswierskrift by Deputearre Steaten fan Fryslân yntsjinje: Postbus 20120, 8900 HM Ljouwert. De perioade rint fan 18 desimber 2017 oant en mei 29 jannewaris 2018.

Bettere mooglikheden foar de Fryske Guozzeoanpak

Wat binne de wichtichste feroarings yn it nije Faunabehearplan Winterguozzen 2018-2020

 • Tiden fan ferjeien fan 1 novimber oant 1 april. Ferjeie mei stypjend ôfsjitte is tastien fan in healoere foardat de sinne opkomt oant 12 oere middeis. Dêrnei is it ferjeien wol tastien, mar sûnder it stypjend ôfsjitten.

Op advys fan de Faunabehearienheid hie Provinsjale Steaten al besletten om it ferjeien mei stypjend ôfsjitten ta te stean fan in healoere foardat de sinne opkomt oant 12 oere middeis.  Jagers moatte guozzen ferjeie op it stuit dat it it meast effektyf is. Moarns yn ‘e skimer fleane de guozzen op fan harren sliepplakken om te iten. As se ienris earne delstrike, dan docht yn ‘e praktyk bliken dat guozzen dêr faak sitten bliuwe. Guozzen ‘moatte’ delstrike yn de dêrfoar oanwiisde foerazjeargebieten, dêr’t se frij ite meie. Net dêrbûten. Jagers kinne no, eardat de sinne opkomt, by de perselen sitten gean wêr’t de guozzen net komme meie. Wannear’t de guozzen op dy perselen delstrike wolle, is it mooglik se daliks nei de foerazjeargebieten te ferjeien. De guozzen leare dan fuortdaliks wêr’t se wol ûnbehindere ite kinne en wêr net. Nei 12 oere is it effekt fan it ferjeien mei it gewear folle lytser. De boer moat nei 12 oere sels de guozzen ferjeie.

 • Gjin machtigings mear. Foar it ferjeien fan pau-, bles- en skiere goes fan skeaperselen wie oant no ta in machtiging fan de FBE nedich. No’t dat ferjeien yn de Provinsjale Feroardering regele is, jildt foar it ferjeien in provinsjale frijstelling. Dêrom is in machtiging net mear nedich. Dat ferminderet de administrative lêsten foar de jager. De jager moat noch wol hieltyd in grûnbrûkersferklearring meinimme it fjild yn! Dat is in ferklearring fan de grûneigener, dêr’t hy yn tastiet dat de jager op syn grûnen mei stypjend ôfsjitten ferjeie mei.
 • De ôfsketten guozzen moatte binnen 24 oeren registrearre wurde. Jagers moatte de sketten guozzen binnen 24 oeren nei’t se sketten binne yn it Fauna Registratie Systeem fêstlizze. Omdat de FBE de taak hat de troch de Provinsje fêststelde maksimale oantallen ôfsketten guozzen foar elke soarte te bewekjen en in warskôging ôf te jaan sadree’t 70% fan it maksimum berikt is, is it nedich dat útfierders harren ôfsketten guozzen binnen 24 oeren yn FRS fêstlizze. Oant no ta moast dat binnen 28 dagen. Dy termyn is lykwols te lang om it goed yn ‘e gaten hâlde te kinnen.

In heal oere foardat de sinne opkomt jeie

Maksimaal tal ôf te sjitten pauguozzen, blesguozzen en skiere guozzen

Deputearre Steaten fan Fryslân hawwe op 8 oktober 2018 besletten dat tusken 1 oktober 2018 en 1 juny 2019 op syn meast de neikommende oantallen oerwinterjende guozzen ôfsketten wurde mei by de guozzeferjei-aksjes: blesgoes 25.000, paugoes 100.000 en skiere goes 25.000. It giet dan om it ôfsjitten as stipe by de aksjes om se te ferjeien.

Yn de Fryske Guozze-oanpak 2017-2020 is fêstlein dat Deputearre Steaten as beskerming fan neamde guozzesoarten alle jierren in maksimum tal ôf te sjitten guozzen  fêststelt. Dêrmei wurdt foarkommen dat téfolle guozzen ôfsketten wurde en dêrtroch de ynstânhâldingsdoelen fan de oanbelangjende guozzesoarten yn gefaar komme.

Opfangplakken foar guozzen

Guozzefoerazjeargebieten

In wichtich ûnderdiel fan de beskerming is it ynstellen fan guozzefoerazjeargebieten. Dat binne stikken lân dêr’t guozzen frij delstrike meie om te rêsten en te iten. Grûnbrûkers kinne op basis fan frijwillichheid grûn beskikber stelle om oan dy foerazjeargebieten mei te dwaan. De guozzefoerazjeargebieten binne troch Deputearre Steaten oanwiisd. De begrinzging is mei in soad ynset fan de Agraryske Natuerferienings ta stân kommen.

Der binne algemiene en soartspesifike foerazjeargebieten. Yn de algemiene gebieten wurde de guozzen fan 1 novimber oant en mei 31 maart opfongen. Yn de soartspesifike gebieten rint dat fan 1 novimber oant en mei 30 april en somtiden oant 31 maaie. Deputearre Steaten fan Fryslân stelden de begrinzging op 17 oktober ferline jier fêst. It fêststelde oerflak wie 20.700 bunder. Dêrneist is goed 4000 bunder soartspesifyk foerazjeargebiet ynsteld.

De foerazjeargebieten binne by de begrinzging yn 2017 mei 10% ynkoarte. Dat wie fan te foaren bekend makke. Dochs hiene der folle mear boeren yntekene as dat der areaal beskikber wie. Dat betsjutte dat guon boeren net mear yn ‘e beneaming kamen om harren lân as foerazjeargebiet oanwiisd te krijen. In hiel soad fan dy ôfwiisde grûnbrûkers, mei-inoar 132, hawwe beswier makke tsjin dy ôfwizing. In ûnôfhinklike beswierekommisje hat de beswieren behannele en dêroer oan Deputearre Steaten advys útbrocht. Op basis fan dat advys hawwe Deputearre Steaten op 16 oktober 2018 de begrinzging op ‘en nij fêststeld. Út dat beslút folget dat it oerflak foerazjeargebiet in lyts bytsje grutter wurden is en fan no ôf oan likernôch 21.000 bunder is.

Nije kaart

De nije begrinzging fan de foerazjeargebieten is op 16 oktober 2018 troch Deputearre Steaten fêststeld. Fan dy nije begrinzging is in kaart makke. Dy stiet hjirûnder.

Iepen grutte kaart (mei mear informaasje en legenda)(externe link)

Op besjen lizzen

De motivearring fan de nije begrinzging en de kaart dêr’t dy nije begrinzging fan de gebieten op oanjûn stiet, leit fan moandei 22 oktober 2018 ôf yn it Provinsjehûs op besjen, Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ, Ljouwert. De stikken binne op alle wurkdagen tusken 9.00 en 16.00 oere yn te sjen. Dêrfoar graach fan te foaren kontakt opnimme fia tel. 058 – 292 59 25.

Belanghawwenden dy’t earder beswier makke hawwe tsjin it beslút ta it fêststellen fan de guozzefoerazjeargebieten fan 17 oktober 2017, kinne tsjin it beslút op beswier binnen seis wike nei it bekend meitsjen in motivearre beropskrift yntsjinje by de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD  Groningen.

Wol ferjeie as der berop oantekene wurdt

It is wol wichtich dat boeren dy’t berop oantekenje tsjin de begrinzging trochgeane mei it nimmen fan previntive maatregels om guozzen te ferjeien. Ek moatte boeren harren jager foar it ferjeien ynskeakelje. Ek al is der berop oantekene. It útfieren fan previntive maatregels en ferjei-aksjes is nedich om foar in temjittekomming yn de skea yn de beneaming te kommen. De perselen falle bûten it foerazjeargebiet oant de rjochtbank in beslút op it berop nommen hat.

De oanfragen foar temjittekomming kinne by BIJ12-Faunafonds dien wurde, sjoch www.faunaschade.nl(externe link). Dêr binne kosten oan ferbûn. As dat net dien wurdt of net goed dien wurdt, komt in grûnbrûker net foar in temjittekomming yn de skea yn ‘e beneaming. Ek de registraasje fan de ferjei-aksjes moet goed en op de krekte wize barre. Mocht in berop takend wurde dan sil it efternei korrizjearre wurde. Dy korreksje hâldt ûnder oare yn dat it eigen risiko ferfalt en it behannelbedrach (leezjes) werom betelle wurdt.

Fragen?

Hawwe jo fragen oer de Fryske Guozze-oanpak of de guozzefoerazjeargebieten? Nim dan kontakt op mei it Klantkonktaksintrum fan de provinsje Fryslân fia 058 – 292 59 25. Ús klantadviseurs ferwize jo nei de goede persoan.