Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân d.d. 6 oktober 2020, tot vaststelling van het maximaal toegestane ganzenafschot in de periode van 1 oktober 2020 tot uiterlijk 31 mei 2021.

Gedeputeerde staten van Fryslân,

Gelet op artikel 3.3, tweede lid en artikel 5.3, eerste en tweede lid van de Wet natuurbescherming;

Gelet op artikel 5.6, eerste lid, onder 1.2 en onder 1.3 van de Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op grond van artikel 5.6, eerste lid, onder 1.2 van de Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017 jaarlijks het maximale toegestane afschot van de Kolgans, de Brandgans en de Grauwe gans voor de periode van 1 oktober van enig jaar tot uiterlijk 31 mei van het daaropvolgende jaar moeten vaststellen;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op grond van artikel 5.6, eerste lid, onder 1.3 van de Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017 jaarlijks een waarschuwingsgrens voor de Kolgans, de Brandgans en de Grauwe gans moeten vaststellen;

Besluiten:

I. Het maximaal toegestane ganzenafschot in de periode van 1 oktober 2020 tot uiterlijk 31 mei 2021 vast te stellen op:

i. 25.000 Kolganzen; en:

ii. 100.000 Brandganzen; en:

iii. 25.000 Grauwe ganzen.

II. De waarschuwingsgrens voor de periode van 1 oktober 2020 tot uiterlijk 31 mei 2021 vast te stellen op:

i. 21.250 gedode Kolganzen; en:

ii. 85.000 gedode Brandganzen; en:

iii. 21.250 gedode Grauwe ganzen.

Geen bezwaar en beroep mogelijk tegen dit besluit

Tegen dit besluit kunnen geen rechtsmiddelen worden aangewend. Ten eerste omdat dit besluit een beperking of voorschrift behelst van de vrijstelling die op grond van artikel 3.3, tweede lid van de Wet natuurbescherming door Provinciale Staten bij verordening verleend is. Ten tweede staat er geen beroep open tegen dit besluit omdat dit besluit zelf een algemeen verbindend voorschrift is. 

Toelichting

Inleiding

Ganzenschade is een groot probleem in Fryslân. Uit de cijfers van de evaluatie van de Fryske Guozze-oanpak 2017 bleek dat de ganzenschade in de periode van 2014 tot en met 2017 fors was toegenomen. Dit gold voor de totale ganzenschade in de gehele provincie, maar ook voor de ganzenschade per wildbeheereenheid. In de Fryske Guozze-oanpak 2017-2020, zoals vastgesteld door gedeputeerde staten van Fryslân (hierna: GS) op 17 oktober 2017 is bepaald dat Fryslân tot 2020 fors inzet op de reductie van ganzenschade (hierna ook: ganzenbeleid).

Het opzettelijk doden en storen van kol-, brand- en grauwe ganzen is verboden op grond van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). Provinciale Staten (hierna: PS) mogen op grond van artikel 3.3, tweede lid, van de Wnb bij verordening van deze verboden vrijstelling verlenen.

PS heeft van die mogelijkheid gebruikgemaakt en op basis van artikel 5.6, eerste lid, onder 1.1, van de Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017 (hierna: Verordening), vrijstelling verleend voor het opzettelijk verstoren en doden van de kol-, brand- en grauwe gans ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen. GS verwijzen verder naar de Verordening en de toelichting daarop.

Op grond van artikel 5.6, eerste lid, onder 1.2 van de Verordening stelt GS jaarlijks een maximum aantal af te schieten kol-, brand- en grauwe ganzen, gerekend vanaf 1 oktober van enig jaar tot uiterlijk 31 mei van het daarop volgende jaar vast. Als het maximum is bereikt dan is het doden van deze ganzensoorten niet langer toegestaan. Deze aantallen worden vastgesteld om te voorkomen dat bij het verjagen met ondersteunend afschot teveel ganzen worden geschoten waardoor de instandhouding van de soorten in gevaar zou kunnen komen. Daarnaast stelt GS op grond van artikel 5.6, eerste lid, onder 1.3 van de Verordening jaarlijks een waarschuwingsgrens vast voor dezelfde periode. Zodra die grens is bereikt rapporteert de Faunabeheereenheid dit aan GS. In de Fryske Guozze-oanpak 2017-2020 is deze waarschuwingsgrens gesteld op 85% van het maximale toegestane ganzenafschot.

Voorbereiding

Ter voorbereiding van het besluit tot vaststelling van het maximale toegestane afschot met betrekking tot de Kolgans, Brandgans en de Grauwe gans voor de periode van 1 oktober 2020 tot uiterlijk 31 mei 2021 heeft GS kennis vergaard over de relevante feiten en de af te wegen belangen.

Motivering

De Brandganzen, Kolganzen en grauwe ganzen zijn in een gunstige staat van instandhouding. Om schade te bestrijden en daarbij beschermde ganzen te doden moet, in het kader van de beschermingsplicht die bij de provincie rust, een zorgvuldige afweging gemaakt worden tussen enerzijds de noodzakelijke intensievere schadebestrijding en anderzijds de bescherming van de soorten. Daarbij is in ogenschouw genomen dat de maatregelen die in 2014 zijn vastgesteld onvoldoende effect hebben gehad. Integendeel; uit de evaluatie van de Fryske Guozze-oanpak van 2017 bleek dat de schade zelf was toegenomen. De aanscherping in de Fryske Guozze-oanpak 2017 is gebaseerd op het ruimtelijk beheer (verjagen naar de foerageergebieden). Parallel aan het ruimtelijk beheer zijn de (provinciaal bepaalde) beperkende maatregelen voor het verjagen met ondersteunend afschot opgeheven.

Om te voorkomen dat het aantal gedode ganzen zo groot is dat de instandhoudingsdoelen in het geding komen, moet er een maximum worden vastgesteld (Rb Midden-Nederland, 12 april 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:2129.) Het maximaal te doden aantal ganzen is vastgesteld met een berekeningssystematiek, inclusief ingebouwde veiligheden, in de Fryske Guozze-oanpak 2017-2020, zoals vastgesteld op 17 oktober 2017 door GS.

Gelet op de (zeer) goede staat van instandhouding van de Brandgans en de Grauwe gans heeft GS het maximale toegestane afschot van deze ganzensoorten en de daarbij behorende de waarschuwingsgrens ongewijzigd te laten. Uit de meest recente cijfers blijkt dat de trend voor de Kolgans in Fryslân is gewijzigd naar onzeker. Op basis van het voorzorgsbeginsel heeft GS daarop besloten het maximaal toegestane afschot voor de Kolgans te verlagen.

Dit betekent dat:

I. Het maximaal toegestane ganzenafschot in de periode van 1 oktober 2020 tot uiterlijk 31 mei 2021 vastgesteld wordt op:

i. 25.000 Kolganzen; en:

ii. 100.000 Brandganzen; en:

iii. 25.000 Grauwe ganzen.

II. De waarschuwingsgrens voor de periode van 1 oktober 2020 tot uiterlijk 31 mei 2021 vast te stellen op:

i. 21.250 gedode Kolganzen; en:

ii. 85.000 gedode Brandganzen; en:

iii. 21.250 gedode Grauwe ganzen.

Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân d.d. 10 maart 2020, tot wijziging van het besluit d.d. 3 december 2019 tot verlenging van het Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020 van de Stichting Faunabeheereenheid Fryslân

Gedeputeerde staten van Fryslân

gelet op artikel 3.12, eerste tot en met zevende lid en het negende lid van de Wet natuurbescherming, betreffende de opstelling, vaststelling en goedkeuring van een faunabeheerplan;

gelet op hoofdstuk 3 van de Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017, betreffende regels ten aanzien van een faunabeheerplan;

Besluiten

Het besluit d.d. 3 december 2019 tot verlenging van het Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020 van de Stichting Faunabeheereenheid Fryslân als volgt te wijzigen:

Het Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020 te verlengen met 24 maanden met ingang van 1 januari 2021.

Bezwaar

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes (6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij gedeputeerde staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • a. de naam en het adres van de indiener;
 • b. de dagtekening;
 • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • d. de gronden van het bezwaar.

Dit besluit zal voorts overeenkomstig artikel 6:19, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht onverwijld worden meegedeeld aan de Rechtbank Noord-Nederland, waarbij beroepen aanhangig zijn tegen het besluit van 9 oktober 2018, tot goedkeuring van het Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020 van de Stichting Faunabeheer Eenheid Fryslân. De beroepen die tegen genoemd besluit van 9 oktober 2018 zijn ingesteld hebben op grond van artikel 6:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht van rechtswege mede betrekking op het onderhavige besluit. Bezwaarschriften die tegen het onderhavige besluit worden ingediend, zullen overeenkomstig artikel 6:19, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht worden doorgezonden naar de Rechtbank Noord-Nederland ter behandeling als beroepschrift.

Toelichting

Bij besluit van 27 februari 2019 heeft PS de geldigheidsduur van de Fryske Guozze-oanpak 2017-2020 (hierna: het beleid) verlengd, tot en met het jaar 2023. Het beleid en de uitvoering ervan zijn echter ongewijzigd gebleven. Met het besluit tot verlenging van de geldigheidsduur van het faunabeheerplan is beoogd deze geldigheidsduur gelijk te laten lopen met de geldigheidsduur van het beleid. Abusievelijk is nagelaten in het besluit van 3 december 2019 de ingangsdatum van 1 januari 2021 te vermelden. Met het onderhavige besluit wordt dit hersteld. Het besluit tot verlenging van de geldigheidsduur van het faunabeheerplan moet geacht worden onder het besluit tot goedkeuring van het faunabeheerplan te vallen. GS heeft gemeend de geldigheidsduur van het faunabeheerplan met twee jaar te kunnen verlengen, omdat uit de evaluaties ‘Update Fryske guozze-oanpak 2018’ en ‘Update Fryske guozze-oanpak 2019’ geen feiten en omstandigheden naar voren zijn gekomen die nopen tot een aanpassing van het faunabeheerplan. Genoemde ‘Updates’ bevatten cijfers over de belangrijkste parameters, zoals de ontwikkeling van de ganzenschade, de ontwikkeling van de ganzenaantallen, de ontwikkeling van de verjaagacties en de aantallen geschoten ganzen.

Rapport onderzoek effecten ganzenverjaging op vraatschade

De provincie heeft onderzoek laten uitvoeren naar de effectiviteit van de Fryske guozze-oanpak. Hieruit blijkt dat schade door ganzen aan boereland is de afgelopen twee jaar afgenomen. In die periode zijn ganzen intensiever verjaagd naar foerageergebieden. Het is mogelijk dat ook andere factoren meespeelden. Bijvoorbeeld gunstige groeiomstandigheden en dat er iets minder ganzen in Fryslân overwinterden. Voor de evaluatie zijn meer grashoogte metingen uitgevoerd dan gewoonlijk. Hieruit blijkt dat het gras in het voorjaar, na vertrek van de ganzen een groeispurt maakt. Het blijkt dat op 80% van de onderzochte percelen de vraatschade door ganzen op het moment van maaien is ingehaald.

De provincie wil hier nader onderzoek naar laten doen. Daarin moet worden nagegaan of de onderzoeksresultaten van de evaluatie kloppen en welke factoren hebben geleid tot deze onderzoeksuitkomsten. Met een vervolgonderzoek kan getoetst worden of de in Fryslân gevonden resultaten ook in andere provincies en in andere (weers)omstandigheden gevonden worden. De provincie Fryslân heeft BIJ12 Faunazaken gevraagd dit onderzoek op zich te nemen.  

Zolang de onderzoeken lopen, verandert er niks voor grondgebruikers. Er vinden geen aanpassingen in taxatiemethodes of tegemoetkomingen plaats. Voor de periode daarna is dat afhankelijk van de uitkomsten van de vervolgonderzoeken. Uitgangpunt is dat de provincie voor schade een redelijke en billijke tegemoetkoming verstrekt. Er kunnen juridisch gezien geen tegemoetkomingen verstrekt worden voor schade die er niet is.

De evaluatie van de Guozzeoanpak is aangeboden aan Provinciale Staten.

Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân d.d. 3 december 2019, tot verlenging van het Faunabeheerplan 2014-2019 en het Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020 van de Stichting Faunabeheereenheid Fryslân

Gedeputeerde staten van Fryslân

gelet op artikel 3.12, eerste tot en met zevende lid en het negende lid van de Wet natuurbescherming, betreffende de opstelling, vaststelling en goedkeuring van een faunabeheerplan;

gelet op hoofdstuk 3 van de Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017, betreffende regels ten aanzien van een faunabeheerplan;

Besluiten :

 1. het Faunabeheerplan 2014 -2019, inclusief hoofdstuk ree en de actualisering en de aanvulling van het faunabeheerplan voor jacht- en vrijgestelde soorten, te verlengen met 24 maanden;
 2. het Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020 te verlengen met 24 maanden.

Bezwaar

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes (6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij gedeputeerde staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • de gronden van het bezwaar.

Meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u op Lees hier de laatste nieuwsbrief over de Fryske Guozzeoanpak.

Formulier om de aan/afwezigheid van ganzen te registreren.

Vanwege de toenemende schade is er bij de evaluatie van 2017 voor gekozen de bescherming van ganzen te verminderen en meer mogelijkheden te bieden om de schade te bestrijden en te voorkomen.

De bescherming van de ganzen krijgt in hoofdlijn vorm door de ingestelde ganzenfoerageergebieden. De mogelijkheden om schade te bestrijden krijgt vorm in het verjagen en het ondersteunend afschot. Dit laatste is verwoord in het Faunabeheerplan.

Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020

Faunabeheerplan goedgekeurd 

Het Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020 is op 8 oktober 2018 goedgekeurd door de provincie Fryslân. In dit plan staat hoe de ganzenoverlast wordt bestreden. Het opstellen van dit nieuwe Faunabeheerplan was nodig omdat de provincie de regels voor het verjagen van ganzen heeft gewijzigd.

Maar de Fryske Guozzeoanpak was toch al vastgesteld? Ja dat klopt, de provincie heeft het beleid vastgesteld maar dat is niet genoeg. Het is wettelijk verplicht om een Faunabeheerplan te maken. Het opstellen van dit plan gebeurt door de Faunabeheereenheid. Hierin zitten onder meer de jagers- , landbouw- en natuurorganisaties. Vervolgens moet Gedeputeerde Staten het Faunabeheerplan goedkeuren. Pas daarna kan iedereen aan de slag. Tegen het goedkeuringsbesluit is bezwaar en beroep mogelijk.

U kunt het Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020 en het besluit tot goedkeuring van dit Faunabeheerplan inzien via de link onderaan dit artikel.

Bezwaarschrift indienen

Het Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020 is in te zien op de website van de Provincie Fryslân en van de Faunabeheereenheid Fryslân. Het plan ligt ook op het provinciehuis ter inzage met ingang van maandag 15 oktober 2018. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot goedkeuring van dit plan binnen zes weken na bekendmaking (tot en met 26 november) een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.

Betere mogelijkheden voor de Fryske Guozzeoanpak

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in het nieuwe Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020?

 • Tijdstippen verjagen van 1 november tot 1 april. Verjagen met ondersteunend afschot is toegestaan vanaf een half uur voor zonsopkomst tot 12 uur ’s middags. Na dit tijdstip is verjaging wel toegestaan, maar zonder ondersteunend afschot.

Op advies van de Faunabeheereenheid had Provinciale Staten al besloten om  verjagen met ondersteunend afschot toe te staan van een half uur voor zonsopkomst tot 12 uur 's middags. Jagers moeten ganzen verjagen op het moment dat dit het meest effectief is. ’s Ochtends in de schemering vliegen de ganzen op van hun slaapplekken om te eten. Als ze eenmaal ergens landen, dan blijkt in praktijk dat ganzen daar vaak blijven zitten. Ganzen ‘moeten’ landen in de daarvoor aangewezen foerageergebieden, waar ze vrij mogen eten. Niet daarbuiten. Jagers kunnen nu voor zonsopkomst bij de percelen gaan zitten waar de ganzen niet gewenst zijn. Wanneer de ganzen op deze percelen willen landen, is het mogelijk ze direct te verjagen naar de foerageergebieden. De ganzen leren dan direct waar ze wel ongestoord kunnen eten en waar niet. Na 12 uur is het effect van verjaging met het geweer veel minder groot. De boer moet na 12 uur wel zelf de ganzen verjagen. 

 • Geen machtigingen meer. Voor het verjagen van brand-, kol- en grauwe gans van schaddepercelen was tot nu toe een machtiging van de FBE nodig. Nu dit verjagen is geregeld in de Provinciale Verordening geldt voor dit verjagen een provinciale vrijstelling. Daarom is geen machtiging meer nodig. Dit vermindert de administratieve lasten voor de jager. De jager moet nog wel steeds een grondgebruikersverklaring meenemen in het veld! Dit is een verklaring van de grondeigenaar waarin hij toestaat dat de jager op zijn gronden mag verjagen met ondersteunend afschot.
 • Afschot registeren binnen 24 uur. Jagers moeten de geschoten ganzen binnen 24 uur nadat het afschot heeft plaatsgevonden in het Fauna Registratie Systeem vastleggen. Omdat de FBE de taak heeft de door de Provincie vastgestelde maximale afschotaantallen per ganzensoort te bewaken en een waarschuwing af te geven zodra 70% van het maximale afschot is bereikt, is het nodig dat uitvoerders hun afschot in FRS binnen 24 uur vast leggen. Tot nu toe moest dit binnen 28 dagen. Deze termijn is echter te lang voor een adequate monitoring.

Een half uur voor zonsopkomst jagen

Maximaal afschot brandgans, kolgans en grauwe gans

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben op 8 oktober 2018 besloten dat tussen 1 oktober 2018 en 1 juni 2019 maximaal de volgende aantallen overwinterende ganzen geschoten mogen worden tijdens ganzenverjaagacties: kolgans 25.000, brandgans 100.000 en grauwe gans 25.000. Het betreft hier afschot ter ondersteuning van verjaagacties.

In de Fryske Guozzeoanpak 2017-2020 is vastgelegd dat Gedeputeerde Staten ter bescherming van genoemde ganzensoorten jaarlijks een maximum te schieten aantal ganzen vaststelt. Hiermee wordt voorkomen dat té veel ganzen worden geschoten en daardoor de instandhoudingsdoelen van de betreffende ganzensoorten in gevaar komen.

Opvangplaatsen voor ganzen

Ganzenfoerageergebieden

Een belangrijk onderdeel van de bescherming is het instellen van ganzenfoerageergebieden. Dit zijn stukken land waar ganzen vrij mogen neerstrijken om te rusten en eten. Grondgebruikers kunnen op basis van vrijwilligheid grond beschikbaar stellen om deel te nemen aan deze foerageergebieden. De ganzenfoerageergebieden zijn door Gedeputeerde Staten aangewezen. De begrenzing is zijn met veel inzet van de Agrarische Natuurverenigingen tot stand gekomen.

Er zijn algemene en soortspecifieke foerageergebieden. In de algemene gebieden worden de ganzen van 1 november tot en met 31 maart opgevangen. In de soort specifieke gebieden loopt dit van 1 november tot en met 30 april en soms tot 31 mei. Gedeputeerde Staten van Fryslân stelden de begrenzing op 17 oktober vorig jaar vast. Het vastgestelde oppervlak bedroeg 20.700 hectare. Daarnaast is ruim 4000 hectare soortspecifiek foerageergebied ingesteld.

De foerageergebieden zijn bij de begrenzing in 2017 met 10% verkleind. Dit was vooraf bekend gemaakt. Desondanks hadden er veel meer boeren ingetekend dan er aan areaal beschikbaar was. Dit betekende dat sommige boeren niet meer in aanmerking kwamen om hun land als foerageergebied aangewezen te krijgen. Heel veel van deze afgewezen grondgebruikers, in totaal 132, hebben bezwaar gemaakt tegen deze afwijzing. Een onafhankelijke bezwarencommissie heeft de bezwaren behandeld en hierover advies uitgebracht aan Gedeputeerde Staten. Op basis van dit advies hebben Gedeputeerde Staten op 16 oktober 2018 de begrenzing opnieuw vastgesteld. Uit dit besluit volgt dat het oppervlak foerageergebied een klein beetje is vergroot en vanaf nu circa 21.000 hectare bedraagt.

Nieuwe kaart

De nieuwe begrenzing van de foerageergebieden is op 16 oktober 2018 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Van deze nieuwe begrenzing is een kaart gemaakt. Deze staat hieronder.

Open grote kaart (met meer informatie en legenda)(externe link)

Ter inzage

De motivering van de nieuwe begrenzing en de kaart waarop deze nieuwe begrenzing van de gebieden staat aangegeven ligt vanaf maandag 22 oktober 2018 ter inzage in het Provinsjehûs, Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ, Leeuwarden. De stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur. Hiervoor graag vooraf contact opnemen via tel. 058 - 292 59 25.

Belanghebbenden die eerder bezwaar hebben gemaakt tegen het besluit tot vaststelling van de ganzenfoerageergebieden van 17 oktober 2017 kunnen tegen het besluit op bezwaar binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank, Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen

Wel verjagen als er beroep wordt aangetekend

Het is wel belangrijk dat boeren die beroep aantekenen tegen de begrenzing preventieve maatregelen blijven nemen om ganzen te verjagen. Ook moeten boeren hun jager blijven inschakelen voor de verjaging. Ook al is er beroep aangetekend. Uitvoeren van preventieve maatregelen en verjaagacties is nodig om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de schade. De percelen vallen buiten het foerageergebied tot dat de rechtbank een beslissing op het beroep heeft genomen.

De aanvragen voor tegemoetkoming kunnen worden gedaan bij BIJ12-Faunafonds, zie www.faunaschade.nl. Hier zijn kosten aan verbonden. Als dit niet gedaan wordt of niet goed wordt gedaan komt een grondgebruiker niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in de schade. Ook de registratie van de verjaagacties moet goed en op de juiste wijze plaatsvinden. Mocht een beroep worden toegekend dan zal er achteraf een correctie plaats vinden. Die correctie houdt o.a. in dat het eigen risico vervalt en het behandelbedrag (leges) wordt terug betaald.

Vragen?

Heeft u vragen over de Fryske Guozzenoanpak of de ganzenfoerageergebieden? Neem dan contact op met het Klantencontactcentrum van de provincie Fryslân via 058 - 292 59 25. Onze klantadviseurs verwijzen u naar de juiste persoon.