Oardelmeter-regeling foar frijetiidssektor útwreide  

Mear ûndernimmers yn de Fryske rekreaasje- en toerismesektor kinne subsydzje oanfreegje út de provinsjale ‘Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE-sector Fryslân’. Dêrfoar is de list mei de saneamde SBI-koades útwreide. Ek kinne se faker in berop op de regeling dwaan en is de iepenstelling oant en mei 2 april 2021 ferlinge. Dat hawwe Deputearre Steaten op 20 oktober besletten. Ûndernimmers kinne it subsydzje oanfreegje by it Samenwerkingverband Noord-Nederland(eksterne link)

Voucherregeling MKB Fryslân

Foar ûndernimmers dy’t ynnovearje, ûntwikkelje en/of de strategyske HR stimulearje wolle, hat de provinsje de Voucherregeling MKB Fryslân. Dizze regeling biedt jo finansjele stipe by it realisearjen fan dizze aktiviteiten. Jo kinne subsydzje oanfreegje oant en mei 31 desimber 2021. Op www.fryslan.frl/subsidies fine jo in oersjoch fan alle provinsjale finansieringsmooglikheden.

Corona Actieplan Gastvrij Fryslân

Samen met een speciaal voor de coronacrisis opgerichte Taskforce Recreatie en Toerisme heeft de provincie het Corona Actieplan Gastvrij Fryslân opgesteld. Provinciale Staten hebben daar in april om gevraagd. Gedeputeerde Staten hebben het Actieplan op 9 juni vastgesteld. De Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van de Toerisme Alliantie Fryslân, Koninklijke Horeca Nederland, Hiswa/Recron, Merk Fryslân, Ynbusiness, Innovatieplatform Fryslân en Hotel Friesland. Al met al komt er via het Actieplan zo’n anderhalf miljoen euro beschikbaar. De sector kan daarnaast ook een beroep doen op een ander initiatief van de provincie Fryslân: het herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’.

Aksjeplan fitaliteit sliepakkommodaasjes

Yn 2019 is ûndersyk dien nei de takomst fan Fryske sliepakkommodaasjes. Dêrút kaam nei foaren dat de logiessektor foar rekreative sliepplakken yn Fryslân him goed kin mjitte kin mei dy't yn de restit oare part fan Nederlân. Oan de oare kant jildt: stilsteaân is efterútgong en om ûnderskieidend te bliuwen, moat no al wurke wurde oan de takomst wurke wurde. Bygelyks troch yn te setten op sprieding yn tiid (ferbreding fan it seizoen) en regio (nije bestimmingen) of troch eksperimintele ûntjouwingen te ferwolkomjen.

Mei it Actieplan Vitale Logiesaccommodaties sette Toerisme Alliantie Fryslân (TAF) en de provinsje yn op fernijing fan besteande ûnderkommens en it snoad ûntwikkelen fan nije by Fryslân passende ferbliuwen. De provinsje lûkt oardel miljoen euro út om goedie plannen in stap fierder te bringen. It jild is bedoeld foar stipe yn planfoarming en net foar iynvfestearringsen yn bedriuwen. It loket giet yn ‘e hjerst fan 2021 iepen fia de projektlieder dy’t by Innovatiepact Fryslân gestationeerd wurden giet.stasjonearre wurde sil.

Nij belied rekreaasje en toerisme

Op 22 april 2020 hawwe Provinsjale Steaten de beliedsnota Gastvrij Fryslân 2028 fêststeld. Yn dizze nota stean de útgongspunten fan it nije provinsjale belied foar rekreaasje en toerisme. It sykjen nei in goede balâns yn ‘e sprieding fan toerisme is ien fan de wichtichste útgongspunten. Op dizze wize draacht toerisme by oan de leefberens: Friezen kinne nofliker wenje, libje en wurkje. Yn it Uitvoeringsprogramme Gastvrij Fryslân 2028 is dit noch fierder útwurke en konkreter makke. Dit programma is op 9 juny 2020 fêststeld troch Deputearre Steaten.

Provinsjale ambysje

Yn 2023 is de groei yn it Fryske rekreaasje en toerisme bybûgd nei ‘tûke groei’. Dizze ambysje hat it Frysk provinsjaal bestjoer fêstlein yn it Bestjoersakkoart 2019-2023 (side 41). Gearwurking tusken oerheden, ûndernimmers en ûnderwiis (Toerisme Alliantie Friesland) is yn dizze sektor it útgongspunt.

Kontakt

Hawwe jo fragen? Nim dan kontakt op mei de provinsje Fryslân fia provincie@fryslan.frl of 058 - 292 59 25.