Anderhalvemeter-regeling voor vrijetijdssector uitgebreid 

Meer ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector kunnen subsidie aanvragen uit de provinciale  ‘Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE-sector Fryslân’. Daarvoor is de lijst met de zogenoemde SBI-codes uitgebreid. Ook kunnen ze vaker een beroep op de regeling doen en is de openstelling verlengd tot en met 2 april 2021. Dit hebben Gedeputeerde Staten op 20 oktober besloten. Ondernemers kunnen de subsidie aanvragen bij het herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’.

Actieplan vitaliteit logiesaccommodaties

In 2019 is onderzoek gedaan naar de toekomst van Friese logiesaccommodaties. Daaruit kwam naar voren dat de logiessector in Fryslân zich goed kan meten met die in de rest van Nederland. Aan de andere kant geldt: stilstand is achteruitgang en om onderscheidend te blijven, moet nu al worden gewerkt aan de toekomst. Bijvoorbeeld door in te zetten op spreiding in tijd (seizoensverbreding) en regio (nieuwe bestemmingen) of door experimentele ontwikkelingen te verwelkomen.

Met het Actieplan Vitale Logiesaccommodaties zetten Toerisme Alliantie Friesland (TAF) en de provincie in op vernieuwing van bestaande onderkomens en het slim ontwikkelen van nieuwe bij Fryslân passende verblijven. De provincie trekt anderhalf miljoen euro uit om goede plannen een stap verder te brengen. Het geld is bedoeld voor ondersteuning in planvorming en niet voor investeringen in bedrijven. Het loket gaat najaar 2021 open via de projectleider die bij Innovatiepact Fryslân gestationeerd gaat worden.

Nieuw beleid recreatie en toerisme

Op 22 april 2020 hebben Provinciale Staten de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028 vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten van het nieuwe provinciale beleid voor recreatie en toerisme. Het zoeken naar een juiste balans in spreiding van toerisme is hierbij één van de belangrijkste uitgangspunten. Op deze manier draagt toerisme bij aan de leefbaarheid: Friezen kunnen fijner wonen, leven en werken. In het uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân 2028 is dit nog verder uitgewerkt en concreter gemaakt. Dit programma is op 9 juni 2020 vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Provinciale ambitie

In 2023 is de groei in het Friese recreatie en toerisme bijgebogen naar ‘slimme groei’. Deze ambitie heeft het Friese provinciaal bestuur vastgelegd in het Bestuursakkoord 2019-2023 (pagina 41). Samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs (Toerisme Alliantie Friesland) is in deze sector het uitgangspunt.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de provincie Fryslân via provincie@fryslan.frl of 058 - 292 59 25.