Gastvrijheidseconomie

  Op 22 april 2020 hebben Provinciale Staten de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028 vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten van het nieuwe provinciale beleid voor recreatie en toerisme. Het zoeken naar een juiste balans in spreiding van toerisme is hierbij één van de belangrijkste uitgangspunten. Op deze manier draagt toerisme bij aan de leefbaarheid: Friezen kunnen fijner wonen, leven en werken. In het uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân 2028 is dit nog verder uitgewerkt en concreter gemaakt. Dit programma is op 9 juni 2020 vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

  Voor het jaar 2022 hebben we een jaaroverzicht gemaakt om te laten zien wat er in het afgelopen jaar tot stand is gebracht en welke impact het programma ‘Gastvrij Fryslân’ heeft gehad op de inwoners en bezoekers van Fryslân.

  Provinciale ambitie

  In 2023 is de groei in het Friese recreatie en toerisme bijgebogen naar ‘slimme groei’. Deze ambitie heeft het Friese provinciaal bestuur vastgelegd in het Bestuursakkoord 2019-2023 (pagina 41). Samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs (Toerisme Alliantie Friesland) is in deze sector het uitgangspunt.

  Actieplan vitaliteit logiesaccommodaties

  In 2019 is onderzoek gedaan naar de toekomst van Friese logiesaccommodaties. Daaruit kwam naar voren dat de logiessector in Fryslân zich goed kan meten met die in de rest van Nederland. Aan de andere kant geldt: stilstand is achteruitgang en om onderscheidend te blijven, moet nu al worden gewerkt aan de toekomst. Bijvoorbeeld door in te zetten op spreiding in tijd (seizoensverbreding) en regio (nieuwe bestemmingen) of door experimentele ontwikkelingen te verwelkomen.

  Met het Actieplan Vitale Logiesaccommodaties zetten Toerisme Alliantie Friesland (TAF) en de provincie in op vernieuwing van bestaande onderkomens en het slim ontwikkelen van nieuwe bij Fryslân passende verblijven. De provincie trekt anderhalf miljoen euro uit om goede plannen een stap verder te brengen. Het geld is bedoeld voor ondersteuning in planvorming en niet voor investeringen in bedrijven. Het loket gaat najaar 2021 open via de projectleider die bij Innovatiepact Fryslân gestationeerd gaat worden.

  Contact

  Heeft u vragen? Neem dan contact op met de provincie Fryslân via provincie@fryslan.frl of 058 - 292 59 25.