De provinsje Fryslân hat in soad grûn, wetter en gebouwen yn eigendom, lykas: diken, berms, wâlkanten, farwegen, marren, tsjinstwenten of pleatsen. In part dêrfan wurdt brûkt, ferhierd, ferpachte of, as wy it foar ús doelen net mear nedich hawwe, ferkocht. Lês mear oer dy ûnderwerpen op de oanbelangjende side.