Hoe kinne we op in goede wize omgean mei ûnder oare fûle reinbuien, drûchte, boaiemdelgong, fersilting, boaiem - en wetterkwaliteit en seespegelstiging? It freget om in nije kyk op de ynrjochting fan Fryslân, mei 2050 as stip op de hoarizon.

Opjaan gebietspetear Waad

Getekend tafereel waar te zien is wat het klimaat doet. O.a. droogte, de zon die te heet is enz.

Wat sille we dwaan?

Provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân wurkje gear oan in takomstfyzje op it wetter - en boaiemsysteem fan Fryslân. By ynspraakjûnen en in jongereingearkomste krije ynteressearren en belanghawwenden de gelegenheid om mei te praten en tinken oer hoe 't wy Fryslân klimaatbestindich ynrjochtsje kinne. Ek hiene se de opsje om fia dizze side online mei te tinken. Op 8 desimber is der noch in gearkomste foar de bewenners fan it Waadeilân, ek hat der al in sesje west mei de advyskommisje Waadeilannen.

Foar dielnimmers oan de gearkomsten, dyjingen dy't online reagearre hawwe en oare ynteressearren organisearje wy begjin 2023 in weromkeppelingsgearkomste. In earste weromblik op de jûnen fine jo hjirûnder.

Een tekening waarop twee personen staan. Een bij een telraam en de andere met een zak geld in de hand.
Een getekend persoon die nadenkt over geld en natuur.
Logo van TAUW. Paarse golfjes met daarachter in het blauw het woord TAUW

Gebietspetearen

Logo Wetterskip Fryslân
Logo water en Bodem

Dokumint

Hawwe jo problemen mei de lêsberens? Dan kinne jo in formulier ynfolje of belje mei it Klantkontaktsintrum. Sy helpe jo graach fierder.