Ek yn 2020 is it wer mooglik om subsydzje oan te freegjen foar in sportevenemint of in sportclinic op it mêd fan de Fryske sporten. De regeling is iepen fan 18 jannewaris ôf oant en mei 28 oktober 2022. It subsydzjeplafon is € 60.000. 

De tekst fan de regeling is te finen yn paragraaf 5.2 fan de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân. Ûnder de Fryske sporten fersteane wy: keatse, fierljeppe, skûtsjesile, damjen Frysk spul, skoallereedride en de Fryske hynstesport.

Oanfraach yntsjinje

De oanfraachkritearia kinne jo fine yn paragraaf 5.2 fan de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân. Besjoch goed oft jo oan alle betingsten foldogge foardat jo ûndersteand oanfraachformulier yntsjinje. It is belangryk dat jo it oanfraachformulier folslein ynfolje en dat jo alle frege bylagen taheakje. Besteed foaral ek foldwaande omtinken oan de begrutting. Jo kinne in format foar in begrutting fia ús Klantkontaktsintrum opfreegje. Jo kinne de oanfraach oer de post opstjoere of ôfjaan by de baalje fan it provinsjehûs.

Elektroanysk yntsjinje

Foar dizze regeling kinne jo fanôf de dei fan de iepenstelling ek elekroanysk yntsjinje. Om elektroanysk yntsjinje te kinnen, hawwe jo e-herkenning nedich. Mear ynformaasje deroer kinne jo hjir fine.

Freegje dit op tiid oan, sadat jo de oanfraach makliker en flugger yntsjinje kinne. Elektroanysk yntsjinje is net itselde as mei de e-mail ferstjoere. Mei de e-mail yntsjinje is net mooglik.

Hichte fan it subsydzje

It subsydzje is op syn meast 35% fan de kosten dy’t subsidiearre wurde kinne, mei in maksimum fan € 5.000. As it om in oanfraach giet foar seis of mear sporteveneminten kin op syn heechst in subsydzje fan € 20.000 frege wurde.

Mear ynformaasje

Foar fragen oer de regeling kinne jo kontakt opnimme mei it KCC op telefoannûmer 058 - 292 59 25 of fia de mail provincie@fryslan.frl.