De Fryske flagge is te werkennen oan de 7 banen (4 blauwe, 3 wite) en de 7 reade pompeblêden. Dizze 7 pompeblêden binne symboal foar de 7 seelannen, krekt lykas de 7 blokjes yn it wapen.

In 1897 waard de flagge troch Deputearre Steaten erkend. Yn 1927 waard de flagge foar it earst offisjeel brûkt op it provinsjehûs. Net earder as yn 1957 is de flagge troch de Steaten fan Fryslân fêststeld en oan de Keninginne ta befêstiging oanbean. 

De Friese vlag met schuine witte en blauwe banen. In de 3 witte banen staan in totaal 7 pompeblêden.