Deputearre Steaten fan Fryslân hawwe op 26 oktober 2021 it Útfieringsprogramma Ferkear en Ferfier 2022 fêststeld.

    Dit útfieringsprogramma jout de opjeften fan provinsje Fryslân wer op it mêd fan mobiliteit en ynfrastruktuer. Fertrekpunten binne it Provinsjaal Ferkear-en Ferfierplan (PVVP, 2011) en it Bestjoersakkoart 2019 -2023 ‘ Lok op 1 ’. Kwa opset slút it útfieringsprogramma oan op programma 2 fan de provinsjale begrutting. It programma bestiet út de folgjende twa dielen:

    • Diel 1 Beliedsaginda sketst de ûntwikkelingen op it mêd fan mobiliteit en jout oan hoe’t wy yn 2022 útfiering jouwe oan it ferkear- en ferfierbelied.
    • Diel 2 Programmearring jout in oersjoch fan de programmearring fan de projekten en de middels dy’t dêrmei anneks binne.