Feiten en fabels oer jabikskrúswoartel

Gearfetsjend inkelde feiten en fabels op in rige. Foarsichtichheid is nedich, mar panyk is net nedich.

WIER NET WIER
ynlânske plantferwyldere eksoat
jabikskrúswoartel befettet gifstoffender is in risiko foar de folkssûnens
jakobskrûd kin gefaarlik wêze foar feenei 1 hapke fan de plant stjerre bisten
jakobskrûd wurdt faker bloeiend sjoen nimt eksplosyf tajabikskrúswoartel nimt eksplosyf ta, der is sprake fan in pleach
oerlêst fan jabikskrúswoartel moat oanpakt wurde as risiko bestiet dat de plant iten wurdt troch lânbouhúsdieren of yn feefoer telâne komme kinde plant moat útrûge wurde
in soad ynsekten brûke dy plant as stomoal- en nektarboarnede plant fergiftige syn miljeu wêrtroch 't der gjin oare planten mear groeie
Foto van jakobskruiskruid met vlinder
Jakobskruiskrûd mei flinter. Foto: TheOtherKev