In libben lang ferkearsles. Dat is it idee fan Permanente VerkeersEducatie (PVE). Under rezjy fan it Regionaal Orgaan verkeersveiligheid (ROF) helpe alle Fryske gemeenten en de ferkearsfeilichheidpartners by it organisearjen en útfiere fan ferkearsprojekten en foarljochtingsaktiviteiten. De gemeenten stelle dêrfoar alle jierren in eigen aktiviteitenprogramma op.

Digitaal magazine Verkeerseducatie en Publieksacties 2024

Besjoch de Ferkearsedukaasje en publyksaksjes 2024 mei ynformaasje en filmkes troch op ûndersteande knop te klikken (brûk as browser Chrome of Firefox).

Digitaal magazine 2024