Fryslân Klimaatbestendig 2050+

Logo Wetterskip Fryslân
Logo Provincie Fryslan

Hoe gaan we in Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier om met de effecten van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling? Hoe zorgen we voor voldoende water van goede kwaliteit? En wat betekent dat voor de inrichting van onze provincie? Deze vragen staan centraal in de visie ‘Fryslân Klimaatbestendig 2050+’ van Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân.

Getekend tafereel waar te zien is wat het klimaat doet. O.a. droogte, de zon die te heet is enz.

Visie ‘Fryslân Klimaatbestendig 2050+’

Door klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling neemt de kans op overstromingen, wateroverlast, droogteschade, hittestress en verzilting toe. Hoe zorgen we ervoor dat we in de tweede helft van deze eeuw nog goed kunnen wonen, werken en recreëren in Fryslân en het Groninger Westerkwartier? Deze vraag staat centraal in de visie ‘Fryslân Klimaatbestendig 2050+’, van Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân. Een visie die ervoor pleit om water en bodem sturend te maken in de ruimtelijke inrichting van Fryslân. Dit vraagt om maatwerk per deelgebied (veengronden, kleigronden, zandgronden, Waddeneilanden en bebouwd gebied), want elk gebied kent zijn eigen uitdagingen en mogelijke oplossingen.

In het voorjaar van 2023 heeft de visie zes weken ter inzage gelegen. Tijdens een webinar is de visie toegelicht en konden mensen vragen stellen. Over het algemeen was men het eens met de belangrijkste ideeën, zoals het belang van een veerkrachtig, klimaatbestendig water- en bodemsysteem, het zorgen voor voldoende zoetwater, het borgen van waterveiligheid, en het werken aan een goede water- en bodemkwaliteit. Over de vraag ‘hoe’ we dat het best kunnen doen zijn de meningen verschillend. De zienswijzen, met daarin zorgen, aandachtspunten en vragen, zijn in een reactienota beantwoord. Op verschillende plekken heeft dit in de definitieve visie geleid tot wijzigingen, aanscherpingen of nuanceringen.

Verschillende partijen, zoals gemeenten, natuurorganisaties, landbouworganisaties en particulieren, vinden dat samenwerking belangrijk is om de visie te realiseren. Daarom benadrukken Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân in de definitieve versie van de visie nog meer het belang van samenwerking. De visie zal als basis dienen voor het ontwikkelen van toekomstig beleid en plannen over water, bodem en ruimte. De visie is daarmee een leidraad met denkrichtingen voor toekomstige plannen en is geen uitvoeringsplan. De concrete acties zullen de komende jaren en decennia samen met de mienskip worden uitgewerkt in uitvoeringsplannen en gebiedsplannen, in de verschillende delen van Fryslân.

Definitieve vaststelling

Op 18 juli 2023 heeft het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân ingestemd met de toekomstvisie. Provinciale Staten behandelen de visie als onderdeel van het provinciale vraagstuk Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX) en het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG).

Door op onderstaande documenten te klikken kunt u de visie ‘Fryslân Klimaatbestendig 2050+’, bijbehorende achtergronddocument en de reactienota lezen.