Hoe kunnen we op een goede manier omgaan met onder andere hevige regenbuien, droogte, bodemdaling, verzilting, bodem- en waterkwaliteit en zeespiegelstijging? Het vraagt om een nieuwe kijk op de inrichting van Fryslân, met 2050 als stip op de horizon.

Getekend tafereel waar te zien is wat het klimaat doet. O.a. droogte, de zon die te heet is enz.

Ontwerpvisie ‘Fryslân Klimaatbestendig 2050+’

Door klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling neemt de kans op overstromingen, wateroverlast, droogteschade, hittestress en verzilting toe. Hoe zorgen we ervoor dat we in de tweede helft van deze eeuw nog goed kunnen wonen, werken en recreëren in Fryslân en het Groninger Westerkwartier? Deze vraag staat centraal in de ontwerpvisie ‘Fryslân Klimaatbestendig 2050+’. Een visie die ervoor pleit om water en bodem sturend te maken in de ruimtelijke inrichting van Fryslân. Dit vraagt om maatwerk per deelgebied (veengronden, kleigronden, zandgronden, Waddeneilanden en bebouwd gebied), want elk gebied kent zijn eigen uitdagingen en mogelijke oplossingen.

Door op onderstaande documenten te klikken kunt u de ontwerpvisie ‘Fryslân Klimaatbestendig 2050+’ en bijbehorende achtergronddocument van Wetterskip Fryslân lezen.

Samen met de Mienskip

De visie is tot stand gekomen met input van de Fryske Mienskip. Daarvoor zijn in het najaar van 2022 verschillende gebiedsbijeenkomsten gehouden met inwoners, jongeren en belangenorganisaties. De visie heeft in het voorjaar van 2023 ter inzage gelegen. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt een exemplaar van de reactienota. Als de visie definitief is vastgesteld, maken we dit bekend in het Waterschapsblad en op deze website.

Op dinsdagavond 28 maart 2023 organiseerden we een webinar over ‘Fryslân Klimaatbestendig 2050+’. Door op onderstaande link te klikken, kunt u het webinar terug kijken.

Kijklink webinar(eksterne link)

Een tekening waarop twee personen staan. Een bij een telraam en de andere met een zak geld in de hand.
Een getekend persoon die nadenkt over geld en natuur.
Logo van TAUW. Paarse golfjes met daarachter in het blauw het woord TAUW

Gebiedsgesprekken

Logo Wetterskip Fryslân
Logo water en Bodem

Document

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.