Drie schapen staan naast elkaar en kijken recht in de lens. Ze staan in een weiland
Afbeelding: Alkemade

Sinds 2018 zijn er in Fryslân wolvenaanvallen geweest op landbouwhuisdieren (voornamelijk schapen). In Fryslân is er een Gebietskommisje Wolf die zich bezighoudt met de preventie van wolvenschade in Fryslân. De commissie schreef in november 2021 een advies aan Gedeputeerde Staten over hoe we om kunnen gaan met de wolf in Fryslân. In september 2023 bracht Gebietskommisje Wolf opnieuw advies uit en is er een evaluatie uitgevoerd. Op basis van deze beleidsaanbevelingen over de (provinciale) wolvenregelingen, heeft Gedeputeerden Staten het reglement van Gebietskommisje Wolf en de subsidieregeling voor wolfwerende maatregelen aangepast.

Ook is er een Wolvenconsulent actief in Fryslân. Hij helpt dierhouders met hun wolfwerende maatregelen: plannen opstellen, subsidie aanvragen, afrastering controleren, enzovoort.

In de nieuwsbrieven van de Gebietskommisje Wolf is meer informatie te vinden over de activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van schadepreventie en de wolf.

Nieuwsbrief december 2023

Nieuwsbrief april 2023

De Gebietskommisje Wolf heeft de volgende taken:

1. Het gevraagd of ongevraagd adviseren van Gedeputeerde Staten over:

a.beschermingsmaatregelen voor gehouden landbouwhuisdieren met betrekking tot wolven;

b. (innovatieve) projecten gericht op de preventie van wolvenschade;

c. bijzondere gevallen van wolvenschade;

d. de financiering van gewenste beschermingsmaatregelen.

2. Voorlichting geven en communiceren over preventie van wolvenschade richting dierhouders. GW voert deze werkzaamheden zelfstandig  en/of in samenspraak met dierhouders uit;

3. Het evalueren van de werkzaamheden en het functioneren van de GW en het adviseren over de vervolgstappen.

In de Gebietskommisje Wolf hebben zitting:

  • Een onafhankelijk voorzitter;
  • minstens twee en maximaal vier leden namens de professionele en/of hobbymatige dierhouderij;
  • een lid namens de Terreinbeherende organisatie`s (TBO`s );
  • een lid namens de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG).