Wilt  u een evenement houden op of langs een provinciale weg? Dit mag alleen als u hiervoor een omgevingsvergunning van de provincie Fryslân heeft of als de provincie hier een advies met instemming voor heeft gegeven.

Omschrijving

Voor evenementen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Als het evenement op of langs een openbare weg plaatsvindt, zijn ook vergunningen nodig van de wegbeheerder. Controleer daarom wie de beheerder is. Voor de openbare wegen in beheer bij provincie Fryslân, zijn in de Omgevingsverordening Fryslân beperkingengebieden aangewezen. Binnen deze beperkingengebieden heeft u voor diverse activiteiten een vergunning nodig. Op evenementen is artikel 7.13 van de Omgevingsverordening van toepassing.

Gedeputeerde staten weigeren een omgevingsvergunning als de bereikbaarheid van het verkeer en de verkeersveiligheid onvoldoende is geborgd.

Wilt u dat het verkeer op de provinciale weg wordt gestremd, houdt dan rekening met de functie van de weg. Bij een stroomfunctie werken we hier alleen bij grote uitzondering aan mee.

Misschien hebt u ook een andere toestemming nodig. Heeft het evenement bijvoorbeeld gevolgen voor beschermde natuurgebieden? Dan hebt u misschien ook een omgevingsvergunning nodig voor een Natura 2000-activiteit.

U heeft de mogelijkheid om voor alle activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, in één keer een aanvraag in te dienen. U heeft dan te maken met één procedure en u ontvangt dan één besluit op uw aanvraag.

Als u voor meer activiteiten in één keer een aanvraag indient, kan het voorkomen dat de gemeente het bevoegd gezag is om een besluit te nemen. De gemeente is dan verplicht om bij de provincie om advies en instemming te vragen voor de ‘activiteit in beperkingengebied provinciale wegen’. Stemt de provincie niet in met de aanvraag? Dan moet de gemeente de aanvraag (gedeeltelijk) afwijzen.

Voorwaarden

Voor een vergunning voor deze activiteit gelden verschillende voorwaarden, waar onder:

  • de activiteit valt binnen het ‘beperkingengebied provinciale wegen’ en eventueel het ‘beperkingengebied beheerzones provinciale wegen’, als bedoeld in de Omgevingsverordening Fryslân;
  • de bereikbaarheid van het verkeer, waaronder het openbaar vervoer en hulpdiensten, moet voldoende zijn geborgd;
  • er zijn geen nadelige gevolgen voor de staat, de verkeersveiligheid en de doelmatige werking van de weg;
  • er is een positief advies van de politie, hulpdiensten;
  • de gemeente waarbinnen het evenement plaatsvindt, zal hiervoor vergunning verlenen;
  • uw activiteit heeft geen nadelige gevolgen voor de binnen het beperkingengebied gelegen landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten of aardkundige, archeologische en ecologische waarden.

Aanpak

De vergunning voor het evenement vraagt u aan bij de gemeente.

Voor het plaatsen van bijvoorbeeld tijdelijke bouwwerken, omleidingsborden en aanduidingen binnen de beperkingengebieden van de provinciale wegen, vraagt u vergunning aan via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet(externe link). U kiest dan voor ‘Aanvragen’. In stap 3 kiest u voor de activiteit: ‘Activiteit op of nabij een provinciale weg (beperkingengebiedactivteit) – Aanvraag vergunning (Provincie)’. In het aanvraagformulier staat genoemd welke informatie u dient aan te leveren. De aanvraag wordt door het DSO bij het juiste bevoegd gezag ingediend. Als u alleen een aanvraag indient voor een beperkingengebiedactiviteit, dan is de provincie bevoegd gezag. Vraag u voor meer activiteiten in één keer omgevingsvergunning aan? Dan kan de gemeente bevoegd gezag zijn.  Voor de vergunningaanvraag is Digi-D of e-herkenning nodig. Lukt het u niet om de aanvraag online af te handelen? Neem dan contact op met 058 - 292 89 95. 

Een ontheffing voor het stremmen van de provinciale weg of van overige verbodsbepalingen vraagt u aan bij de provincie. Met deze link(externe link) gaat u naar de tekst van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en Regeling voertuigen.

Wilt u de weg gebruiken voor het houden van een wedstrijd? Vraag dan ontheffing aan van artikel 10 van de Wegenverkeerswet. Meer informatie vindt u op Wedstrijd op de weg.

Meer informatie

Termijn

De provincie Fryslân  beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag. De provincie kan de beslissingstermijn met 6 weken verlengen. Dit hoort u binnen 8 weken na de aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Tegelijk kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank(externe link) als het gaat om een spoedeisende zaak. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link). Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(externe link).

Contact opnemen

Voor actuele informatie kunt u contact opnemen met ons klantencontactcentrum. Zij helpen u graag verder.

Contact opnemen met de provincie