Wilt u een wedstrijd organiseren op de openbare weg? U moet hiervoor een ontheffing aanvragen op grond van artikel 10 van de Wegenverkeerswet 1994. U vraagt de ontheffing aan bij de beheerder van de weg. Meestal is dat de gemeente, de provincie of Rijkswaterstaat.

Omschrijving

U bent verplicht om een ontheffing aan te vragen als u wedstrijden wilt houden op de openbare weg. U vraagt de ontheffing aan bij de beheerder van die weg. Als de aanvraag binnen het geografisch gebied van meerdere gemeenten valt, verleent de provincie de ontheffing, voor zowel de gemeentelijke- als provinciale wegen. Als de aanvraag binnen het geografisch gebied van één gemeente valt, verleent deze gemeente de ontheffing, ook voor zover dit een provinciale weg betreft. Aan de provincie wordt in dat geval een verklaring van geen bezwaar gevraagd.

Overeenkomstig artikel 148 van de Wegenverkeerswet kan een ontheffing alleen worden verleend als u kunt aantonen dat u maatregelen hebt getroffen om deelnemers en organisatoren te verzekeren. Hierbij geldt de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen(externe link).

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een ontheffing als uw aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u kunt aantonen dat u maatregelen heb getroffen in de vorm van een WA-verzekering voor de aansprakelijkheid voor mogelijke schade, conform artikel 148 Wegenverkeerswet;
  • u kunt aantonen dat er goedkeuring (verklaring van geen bezwaar) is van de betrokken wegbeheerders en dat zij bereid zijn om hun medewerking te verlenen aan het evenement;
  • u betrekt daarbij de instemming die nodig kan zijn van hulpdiensten zoals politie, en GGD.
  • uit de aanvraag blijkt dat er ontheffingen nodig zijn en kunnen worden verkregen van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Termijn

U krijgt de beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Tegelijk kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank als het gaat om een spoedeisende zaak. Bent u het niet eens met de uitspraak over uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link)

Contact opnemen

De ontheffing vraagt u aan bij de beheerder van de weg:

Voor meer informatie over het indienen van een verzoek of het doen van een melding kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum, zij helpen u graag.

Contact opnemen met de provincie