De Omgevingswet beschermt bos in Nederland. Gaat u bomen of bos kappen buiten de bebouwde kom? Dan moet u dit melden bij de provincie Fryslân. Een kapmelding doet u minimaal 6 weken en maximaal 1 jaar voordat u de bomen wilt (laten) kappen. De provincie kan u vervolgens een kapverbod opleggen als daar een gegronde reden voor is. Mag er wel worden gekapt, dan moeten er ook nieuwe bomen worden aangeplant. De wet verplicht u om binnen 3 jaar bomen terug te planten op dezelfde locatie als waar u de bomen heeft gekapt. Als u niet op dezelfde locatie bomen terug wilt planten, dan kunt u een maatwerkvoorschrift voor de herplantplicht op een andere locatie aanvragen.

Omschrijving

Wanneer meldt u het kappen?

In deze situaties moet u een melding doen, voordat u een boom wilt kappen:

  • Wanneer de te kappen bomen of omgevallen/beschadigde bomen door bijvoorbeeld storm buiten de bebouwingscontour houtkap liggen. De gemeente stelt de grenzen van de bebouwingscontour vast in het omgevingsplan. Deze grenzen kunnen afwijken van de ‘bebouwde kom Wegenverkeerswet’. In geval van twijfel kunt u bij de gemeente navragen wat die grenzen zijn;
  • Wanneer de omvang van de te kappen bomen of omgevallen/beschadigde bomen door bijvoorbeeld storm, groter is dan 10 are (1.000 vierkante meter) of wanneer het gaat om bomen in een rijbeplanting van 20 bomen of meer;
  • Wanneer u slechts een deel van de bomen van in totaal minimaal 10 are, of een deel van een rijbeplanting van minimaal 20 bomen wilt kappen of wanneer deze bomen slechts gedeeltelijk zijn omgevallen of beschadigd zijn.

Verplichtingen en maatwerkvoorschriften

Voor de gekapte bomen moeten weer bomen in de plaats komen. U bent verplicht om bomen terug te planten op dezelfde locatie als waar u de bomen heeft gekapt. Dit heet herplantplicht. Binnen 3 jaar na de kap moeten er weer bomen staan.

Lees hier meer over de herplantplicht

Maatwerkvoorschriften

In een aantal situaties kunt u een maatwerkvoorschrift aanvragen. Het gaat dan om:

  • Afwijken van de wachtverplichting;
  • Uitstel van de termijn voor de herplantplicht;
  • Maatwerkvoorschrift ten behoeve van de herplantplicht op een andere locatie.

Lees meer over wanneer u deze maatwerkvoorschriften kunt aanvragen.

Soortenbescherming

Wanneer u een kapmelding doet, kan het zijn dat u te maken krijgt met soortenbescherming. Denk aan regels rondom het broedseizoen, jaarrond beschermde nesten en bomen waar vleermuizen in verblijven.

Lees meer over Soortenbescherming bij vellen houtopstanden/kapmelding | Fryslan

Kosten

Kosten bij aanvraag maatwerkvoorschrift

Op het moment dat u bij de provincie een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, bent u de provincie leges verschuldigd. Dit bedrag betaalt u aan de provincie voor het gebruik van onze diensten. De kosten (leges) zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Legesverordening provincie Fryslân.

Aanpak

Melding

In een aantal gevallen hoeft u geen melding te doen bij de provincie. Bijvoorbeeld binnen de bebouwingscontour houtkap, of bij naaldbomen van minder dan 20 jaar, die bedoeld zijn als kerstboom. Wilt u weten of u een melding moet doen? Doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO)(externe link) of neem contact op met ons Klantencontactcentrum. Als een melding nodig is, kunt u die na het doorlopen van de vergunningcheck direct indienen. U kunt de melding ook op een later moment indienen via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO)(externe link). U kiest dan voor ‘Aanvragen’. In stap 3 zoekt u op ‘kappen’. Vervolgens kiest u voor de activiteit ‘Kappen van houtopstanden (buiten de bebouwde kom) – Melding (Rijk)’. De melding wordt via het DSO bij de provincie ingediend.

Hoeft u geen melding bij de provincie te doen, dan kan het wel noodzakelijk zijn om bij de gemeente een melding te doen of een vergunning aan te vragen. Voordat u gaat kappen, is het raadzaam om bij de gemeente na te vragen of een melding of vergunning is vereist. Als dat zo is, moet u die apart aanvragen. In de bomenverordening of het omgevingsplan van uw gemeente ligt vast voor welke bomen deze vergunning nodig is.

Maatwerkvoorschrift

Een aanvraag voor een maatwerkvoorschrift kunt u indienen via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO).(externe link) U kiest dan voor ‘Aanvragen’. In stap 3 zoekt u op ‘kappen’. Vervolgens kiest u voor de activiteit ‘Kappen van houtopstanden (buiten de bebouwde kom) – Melding (Rijk)’. De aanvraag wordt via het DSO bij de provincie ingediend.

Termijn

Termijn behandelen aanvraag maatwerkvoorschrift

De provincie Fryslân beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag. De provincie kan de beslissingstermijn met 6 weken verlengen. Dit hoort u binnen 8 weken na de aanvraag.

Bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep bij maatwerkvoorschrift

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Tegelijk kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank(externe link)(externe link) als het gaat om een spoedeisende zaak. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link)(externe link). Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(externe link)(externe link).

Contact opnemen

U doet de melding of de aanvraag van een maatwerkvoorschrift via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO). In het loket kunt u de vergunningcheck doen. U ziet dan meteen of u een melding moet doen. Voor meer informatie neemt u contact op met ons Klantencontactcentrum of wnb@fryslan.frl.

Contact opnemen met de provincie