De Friese taal en cultuur wordt beschermd en bevorderd door verschillende wetten en verdragen op provinciaal, nationaal en Europees niveau. Op deze pagina wordt beknopt weergegeven welke verdragen op het Fries van toepassing zijn. Dat vormt het kader waarbinnen de inspanningen van de provincie op het gebied van Friese taal en cultuur worden uitgevoerd.

Europees niveau

Een kerntaak van de Raad van Europa is het beschermen en bevorderen van de rijkdom en diversiteit van het talig en cultureel erfgoed in de Europese Unie. Regionale en minderheidstalen maken daar een wezenlijk onderdeel van uit. Beleidsmaatregelen omtrent regionale en minderheidstalen in Europa worden gereguleerd door het European Charter for Regional or Minority Languages en het European Framework Convention of National Minorities.

Het Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK)

Ook in de bestaande onderwijswetten is het Fries verankerd:

Provinciaal niveau

De provincie maakt haar eigen beleids- en uitvoeringsplannen die gebaseerd zijn op en in overeenstemming zijn met Europese en nationale verdragen en wetten. Provinciale Staten van Fryslân maken een wezenlijk geldbedrag vrij voor de uitvoering. In de lopende beleidsperiode 2021 - 2024 wordt er gemiddeld 8,5 miljoen euro per jaar geïnvesteerd in de Friese taal.