Wat gaan het Rijk en provincie Fryslân in de periode 2019-2023 doen om de Friese taal en cultuur te bevorderen? Dit staat in de Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer 2019 – 2023 (BFTK). Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties drs. K.H. Ollongren en Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok ondertekenden de afspraken op vrijdag 30 november 2018 in het taalbelevingscentrum Obe in Leeuwarden. Deze BFTK is de vijfde bestuursafspraak sinds de eerste bestuursafspraak in 1989 tot stand kwam.

Minister Ollongren met commissaris van de Koning Brok en gedeputeerde Poepjes met ondertekende bestuursafspraak
Minister Ollongren, commissaris van de Koning Brok en gedeputeerde Poepjes bij ondertekening

Met de ondertekening van de BFTK geven het Rijk en de provincie invulling aan de Wet gebruik Friese taal. De afspraken zijn gebaseerd op het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Doelstelling is een toename van het aantal personen dat de Friese taal schrijft, leest en spreekt. De provincie heeft als Taalskipper een belangrijke rol bij de uitvoering van de afspraken.

Fries in het onderwijs

Een van de grootste uitdagingen is het versterken van het Fries in het onderwijs. Alle scholen in het Friese taalgebied moeten in 2030 voldoen aan de kerndoelen voor het Fries. De afspraken in de bestuursafspraak zorgen voor de randvoorwaarden om dit mogelijk te maken. Goed lesmateriaal, onderwijsbegeleiding, opgeleide docenten en voorlichting zijn hierbij onmisbaar. Voor het Fries op universitair niveau geeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een jaarlijkse bijdrage van € 110.000 voor de Leerstoel Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Zichtbaarheid en gebruik Fries

Zowel provincie als Rijk zetten zich in om de zichtbaarheid van het Fries te vergroten. Bijvoorbeeld in de openbare ruimte op bewegwijzeringsborden maar ook bij kunst- en cultuurprojecten. De BFTK vormt, naast het onderwijs, de basis van het beleid voor rechtspraak, media, zorg en cultuur. Zo staan in de bestuursafspraak afspraken over het gebruik van het Fries bij de politie, belastingdienst, gemeenten en andere overheidsorganisaties. Maar ook over het gebruik van het Fries in de zorg zoals in ziekenhuizen, bij de huisarts of in de thuiszorg.

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.