Waterschappen leveren jaarlijks hun begroting en jaarrekening ter beoordeling in bij de provincie. De provincie controleert de stukken.

Omschrijving

De provincie bekijkt jaarlijks de begroting en de jaarrekening van de waterschappen. Dan controleert zij of de stukken voldoen aan de geldende wetgeving en aan de bedrijfsmatige uitgangspunten. Ook worden de beleids- en algemene waterschapsontwikkelingen zorgvuldig in de gaten gehouden. Het bestuur van de waterschappen stuurt de stukken op naar de provincie.

Voorwaarden

U stuurt de begroting en jaarrekening jaarlijks naar de provincie. Beide documenten moeten voldoen aan de voorwaarden die in de Waterschapswet en besluiten staan.

Aanpak

De waterschappen sturen binnen 2 weken na de vaststelling of vóór 1 december (voorafgaand aan het begrotingsjaar) de stukken naar de provincie.

Contact opnemen

U levert de stukken in bij de provincie.