Voorkomen van legionella in zwembaden

Bent u zwembadhouder? Dan bent u verplicht om risicoanalyses uit te voeren en een beheersplan op stellen. De risicoanalyse en het beheersplan zijn gericht op veiligheid en gezondheidsrisico’s als gevolg van water- en luchtkwaliteit.

Omschrijving

Om verdrinking, gezondheidsschade (zoals legionellabesmetting), letsel en incidenten te voorkomen, moeten alle zwembaden en zwemvijvers een risicoanalyse uitvoeren en een beheersplan opstellen.  Voor een aantal zwembaden en zwemvijvers zijn deze documenten niet nodig. Het gaat dan om zwembaden en zwemvijvers:

 • bij een huishouden;
 • in een badruimte of een niet-gezamenlijk gedeelte van een logiesfunctie;
 • dat ten hoogste 24 uur aaneengesloten op een locatie is opgesteld;
 • dat bedoeld is voor contact tussen mens en dier (bijvoorbeeld zwemmen met dolfijnen, fish spa’s); of
 • aan boord van schepen die niet permanent zijn afgemeerd (bijvoorbeeld cruise).

Voor de risico’s die in de risicoanalyse zijn vastgesteld, worden in het beheersplan maatregelen opgenomen om het risico op verdrinking te beperken en gezondheidsschade, letsel en incidenten te voorkomen of te beperken. U houdt een logboek bij over de uitvoering van het beheersplan. In het logboek vermeldt u ook incidenten die zich voordoen. De provincie Fryslân kan naar deze documenten vragen.

Voorwaarden

De risicoanalyse en het beheersplan moeten beschikbaar zijn bij het zwembad of de zwemvijver. De provincie Fryslân kan vragen om deze op te sturen.

Aanpak

Een hulpmiddel bij de risicoanalyse is het 'Modelplan Legionellapreventie in zwembadwater'.

Contact opnemen

De risicoanalyse en eventueel het beheersplan liggen voor de provincie Fryslân ter inzage bij de badinrichting. Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum of met de FUMO (zwemwater@fumo.nl of 0566 - 75 03 00).

Contact opnemen met de provincie

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de provincie uw persoonsgegevens nodig. De provincie behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De provincie vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De provincie vraagt niet om andere gegevens.
 • De provincie gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De provincie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De provincie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de provincie u:
  • welke gegevens de provincie over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de provincie vragen om ze te corrigeren.

Lees ook de privacyverklaring van het Omgevingsloket.