Verziltingsrisicokaart

Deze kaart geeft een indicatief beeld waar het risico op verzilting groter (rood) dan wel kleiner is (groen/ donkergrijs). Het kaartbeeld is gebaseerd op een combinatie van zout (chloride) gehalten in de ondergrond en een kwel / infiltratie beeld zoals dat met een hydrologische model binnen de “brede grondwaterstudie Fryslân” berekend is.

In het hydrologische model is zowel de opbouw van de ondergrond verwerkt als waterhuishoudkundige informatie met betrekking tot waterpeilen en de ligging en omvang van watergangen. Ook is met het model de verspreiding en verandering van zoutgehalten in de ondergrond berekend. De berekende zoutgehalten in de ondergrond zijn niet hetzelfde als die uit interpolatie van alle beschikbare metingen, maar het globale beeld is hetzelfde. Ten behoeve van de leesbaarheid van de kaart is het achterliggende kwel/infiltratie beeld verder verfijnd (neergeschaald), waardoor ook deze risicokaart meer detail laat zien.

Waar het water in de ondergrond zout is en waar het dit water omhoog komt (kwel) is naar verwachting het grootste risico op verzilting. Of deze situatie zich werkelijk voordoet en ook tot schade leidt is afhankelijk van de lokale situatie (drainage/ drooglegging), grondgebruik en weersomstandigheden.  

Klik hier voor de grotere kaart

Het beeld dat we hebben van verzilting is nog verre van compleet. Vragen en opmerkingen bij deze kaart zijn daarom welkom. Neem contact op met dhr. Daniël van Buren via ons Klantcontactcentrum, 058 - 292 59 25 of via provincie@fryslan.frl.

Naast deze op een modelstudie gebaseerde kaart is door adviesbureau Acacia eerder een verziltingsrisicokaart binnen het project SPAARWATER ontwikkeld. Deze is hier te raadplegen.