Samenvatting

In Nederland zijn er normen voor maximale geluidsbelasting. De provincie Fryslân en in sommige gevallen de gemeente en rijksoverheid mogen een hogere grenswaarde voor de geluidsbelasting vaststellen.

Het Nederlandse geluidsbeleid is vastgelegd in de Wet geluidhinder(eksterne keppeling). De wet bevat normen voor een maximale geluidsbelasting. De provincie Fryslân stelt een hogere grenswaarde voor geluidsbelasting vast. Dit gebeurt bijvoorbeeld als maatregelen om geluidsbelasting te verminderen niet effectief zijn. De provincie Fryslân kan ook op verzoek een hogere waarde vaststellen in bijvoorbeeld geluidszones langs wegen, spoorwegen en industrieterreinen. Hiervoor moet u een akoestisch onderzoek laten uitvoeren. De gemeente heeft de zeggenschap bij inpassing van woningen in zones van wegen, spoorwegen en industrieterreinen en bij vaststelling of aanpassing van gezoneerde industrieterreinen. De gemeenten hoeven in deze gevallen niet meer bij de provincie Fryslân aan te kloppen. De wegbeheerders provincie en rijksoverheid stellen de hogere waarden vast bij de aanleg en reconstructie van wegen.

Voorwaarden

Het verzoek tot vaststelling kan gedaan worden door:

de wegaanlegger of wegbeheerder bij:

 • de aanleg van een weg die niet valt onder een bestemmingsplanprocedure;
 • de reconstructie van een weg;
 • de aanpassing van een bestemmingsplan voor de aanleg of reconstructie van een rijksweg;
 • de spoorwegbeheerder bij de aanleg of wijziging van een hoofdspoorweg;
 • de beheerder van een industrieterrein van regionaal belang;
 • het bestuur van de Kamer van Koophandel van een gebied waarin een industrieterrein ligt of komt;
 • de gemeente waarin geluidsgevoelige gebouwen of geluidsgevoelige terreinen liggen of komen;
 • de gemeente waarin een industrieterrein ligt of komt te liggen;
 • de gemeente waarin een spoorweg ligt of komt te liggen.

Aanpak

U dient het verzoek in bij de provincie Fryslân met in ieder geval de volgende gegevens:

 • de gevraagde hogere grenswaarde;
 • de redenen van het verzoek;
 • de resultaten van het akoestisch onderzoek;

Een verklaring dat maatregelen zullen worden getroffen als de geluidsbelasting:

 • van het industrieterrein, of
 • van de weg, of
 • van de spoorweg, of
 • binnen de woning of andere geluidsgevoelige gebouwen bij gesloten ramen meer bedraagt dan de toegestane binnenwaarde.
 • een of meer duidelijke kaarten.

Contact

U dient een verzoek in bij de provincie Fryslân.

Termijn

De provincie Fryslân neemt binnen 6 maanden een besluit op uw aanvraag. De provincie Fryslân neemt eerst een ontwerpbesluit, dat 6 weken ter inzage ligt. In die periode kunt u op het ontwerpbesluit reageren als u er belang bij heeft. Hierna neemt de provincie Fryslân een definitief besluit.

De beslistermijn van 6 maanden kan worden verlengd als de provincie Fryslân aanvullende gegevens moet opvragen. Bij zeer ingewikkelde aanvragen kan de provincie de beslistermijn verlengen met een redelijke termijn.

Bezwaar en beroep

Als de provincie Fryslân het definitieve besluit genomen heeft, dan ligt het besluit 6 weken ter inzage. Dit gebeurt als het besluit onderdeel is van een bestemmingsplan. Ook gebeurt het als het besluit hoort bij een omgevingsvergunning waarvan de motivering goed ruimtelijk onderbouwd moet worden. Bent u het niet eens met het definitieve besluit en heeft u belang bij het besluit? Dan kunt u beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(eksterne keppeling). De voorwaarden hiervoor zijn dat u:

 • op tijd een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit; of
 • buiten uw schuld niet op tijd een zienswijze heeft ingediend; of
 • het oneens bent met onderdelen van het besluit die de provincie gewijzigd heeft ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Als de provincie Fryslân het besluit vaststelling hogere grenswaarde heeft genomen in het kader van een omgevingsvergunning, dan kunt u in sommige gevallen bezwaar maken bij de provincie Fryslân. Dit doet u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Teken dan binnen 6 weken beroep aan bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State(eksterne keppeling).

Wet- en regelgeving

Wet milieubeheer(eksterne keppeling)
Wet geluidhinder(eksterne keppeling)
Wet ruimtelijke ordening(eksterne keppeling)
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht(eksterne keppeling)
Besluit geluidhinder(eksterne keppeling)