Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben op 27 oktober 2020 het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2021 vastgesteld.

    Dit uitvoeringsprogramma geeft de opgaven van provincie Fryslân weer op het gebied van mobiliteit en infrastructuur. Vertrekpunten zijn het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan (PVVP, 2011), de begroting 2021 en het Bestuursakkoord 2019-2023 ‘Geluk op 1’. Het uitvoeringsprogramma borduurt voort op de uitkomsten van de ‘Monitoringsrapportaazje Ferkear en Ferfier 2019’ en de 'Friese OV-Monitor 2019' (beide opgesteld in 2020). Qua opzet sluit het uitvoeringsprogramma aan op programma 2 van de begroting. Het programma bestaat uit de volgende twee delen.

    • Deel 1 Beleidsagenda schetst de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en geeft aan hoe we in 2021 uitvoering geven aan het verkeer-en vervoerbeleid.
    • Deel 2 Programmering geeft een overzicht van de programmering van de projecten en de hiermee gemoeide middelen.