Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben op 26 oktober 2021 het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2022 vastgesteld.

    Dit uitvoeringsprogramma geeft de opgaven van provincie Fryslân weer op het gebied van mobiliteit en infrastructuur. Vertrekpunten zijn het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan (PVVP, 2011) en het Bestuursakkoord 2019-2023 ‘Geluk op 1’. Qua opzet sluit het uitvoeringsprogramma aan op programma 2 van de provinciale begroting. Het programma bestaat uit de volgende twee delen:

    • Deel 1 Beleidsagenda, schetst de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en geeft aan hoe we in 2022 uitvoering geven aan het verkeer-en vervoerbeleid.
    • Deel 2 Programmering, geeft een overzicht van de programmering van de projecten en de hiermee gemoeide middelen.